Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) zwołuję na dzień 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) XLIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja n/t aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.:
  1. Wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2017 r.,
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:
   • w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.
   • w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego,
  3. Dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017 r.,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 rok i sprawozdania finansowego,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018 – 2032,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 r.,
  3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2017 r.,
  4. w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  5. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kozienickiego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak


Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

16.10.2018 18.10 2018
TEATRALNE PODRÓŻE
Teatr BUFFO w Warszawie
25.10.2018
Program słowno-muzyczny „Dzieła wielkich Polaków – wybitnych twórców i wieszczów narodowych”
26.10.2018
Wystawa przeglądowa członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych - okręg radomski
Sala wystawowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29)
09.11.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
Teatr MUZYCZNy w Lublinie

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych