Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja Dyrektora o zrealizowanych elementach Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z września 2017 roku zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXXVI/222/2017 z dnia 27.11.2017r. i przyczynach niezrealizowania pozostałych elementów.
  2. Informacja Dyrektora o aktualnym wg stanu na 31.01.2019r. zatrudnieniu personelu niemedycznego w poszczególnych oddziałach i komórkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z uzasadnieniem celowości i konieczności ich utrzymania.
  3. Przedstawienie projektu zaktualizowanego Programu Naprawczego z podaniem niezbędnych środków i terminów realizacji poszczególnych elementów programu.
  4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Programu Naprawczego SP ZZOZ w Kozienicach z września 2017 r.
  5. Informacja Dyrektora o przybliżonym wyniku finansowym i realizacji kontraktu za styczeń 2019 roku.
  6. Przedłożenie i przyjęcie uzupełnionego planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na 2019 rok.
  7. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.