Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego!

Tematyka Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z uwagi na najwyższą w historii funkcjonowania szpitala stratę finansową wynoszącą około 9 mln złotych za rok 2018, od początku tego roku jest głównym tematem na posiedzeniach Zarządu Powiatu, Komisji Rady Powiatu i podczas obrad Sesji Rady Powiatu Kozienickiego. Omawiana jest również podczas różnego rodzaju spotkań z dyrekcją szpitala, związkami zawodowymi działającymi przy SPZZOZ w Kozienicach, samorządami gmin powiatu kozienickiego oraz mieszkańcami naszego powiatu.
Władze Powiatu Kozienickiego, szukając najwłaściwszych, sprawdzonych rozwiązań wyprowadzenia szpitala z bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz sprawnego zarządzania szpitalem w przyszłości, zorganizowały kilka wyjazdów delegacji Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli przede wszystkim Radni Rady Powiatu Kozienickiego.

 

 

Pierwsze spotkanie odbyło się w Szpitalu w Świeciu zarządzanym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. Kolejne spotkanie odbyło się w Szpitalu Powiatowym w Pułtusku prowadzonym przez dr n. med. Roberta Gajdę (Gajda-Med). Przedstawiciele obu szpitali odpowiadali również na pytania radnych podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a także podczas obrad sesji Rady Powiatu Kozienickiego. Delegacja z Powiatu Kozienickiego była również w Szpitalu w Augustowie – placówce, która funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Członkowie Zarządu Powiatu Kozienickiego spotkali się także z Burmistrzem Gminy Kozienice, który zadeklarował chęć przejęcia szpitala, po jego przekształceniu przez Powiat w spółkę z wyłącznym 100% udziałem Gminy Kozienice, lecz bez przejęcia istniejącego zadłużenia szpitala.
Dodać tu należy, że Starosta na początku lutego zwrócił się z prośbą do Burmistrza i Wójtów gmin powiatu kozienickiego, a także zakładów pracy o wsparcie finansowe działań zmierzających do ratowania szpitala, dla dobra społeczności lokalnej.
Po głębokich analizach uwzględniając przede wszystkim dobro pacjentów, a także pracowników szpitala, Zarząd Powiatu zdecydował, że będzie dążył do pozostawienia SPZZOZ w Kozienicach w strukturach Powiatu, jednocześnie prowadząc w dalszym ciągu rozmowy z Burmistrzem Gminy Kozienice dotyczące przyszłości szpitala.
Zarząd Powiatu, przychylając się do wniosku grupy radnych, dotyczącego odwołania Jarosława Pawlika ze stanowiska dyrektora SPZZOZ i pozytywnej opinii Rady Społecznej SPZZOZ w Kozienicach, w dniu 27 lutego 2019 r. podjął Uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Dyrektora Szpitala za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upłynie 31 marca 2019 r. Wypowiedzenie ma związek z obecną sytuacją szpitala, która stanowi zagrożenie dla bieżącego i przyszłego funkcjonowania SPZZOZ w Kozienicach oraz dostępności mieszkańców powiatu do świadczeń medycznych. Uchwała o odwołaniu ze stanowiska w tym samym dniu została przekazana Dyrektorowi szpitala.
W najbliższym czasie zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kozienickiego, na której zostanie powołana komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
Zarząd Powiatu zwrócił się do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Kozienicach o wytypowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego, Szanowni Państwo,

szpital służy nam wszystkim, jest naszym wspólnym dobrem. Dlatego też, wszystkim nam zależy na jego właściwym funkcjonowaniu. Wyrażam zatem nadzieję na konstruktywną współpracę z Burmistrzem, Wójtami, Enea Wytwarzanie i innymi zakładami pracy, Radą Społeczną SPZZOZ w Kozienicach, Zespołem ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SPZZOZ w Kozienicach, Zespołem ds. restrukturyzacji SPZZOZ, a także Fundacją Zdrowe Dziecko oraz pracownikami szpitala. Musimy wspólnie wypracować skuteczne działania prowadzące do poprawy kondycji finansowej szpitala, których efekty będą widoczne w jak najkrótszym czasie. Dziękujemy za wszelkie propozycje, ale musimy wybrać do realizacji te, które będą zgodne z przepisami prawa i jednocześnie będą niosły pozytywne skutki w przyszłości.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego