Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, iż w 2019 roku na terenie Powiatu Kozienickiego realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i obejmują następujące obszary wsparcia:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szerszych informacji dotyczących programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice na stronie www.pcpr-kozienice.bip-e.pl lub pod nr tel. /48/ 382-05-64.
Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach

/-/ Marcin Styś

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obszarów, adresatów programu, kwot dofinansowań i wysokości udziału własnego w poszczególnych zadaniach w ramach programu.

BROSZURA INFORMACYJNA