12 czerwca odbyła się IX Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po Sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu, Radni wysłuchali sprawozdania na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze powiatu kozienickiego oraz informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kozienickim za 2018 r. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok. Po debacie nad raportem radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
W kolejnym punkcie Radni po długiej dyskusji podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego oraz uchwałę w sprawie absolutorium z wykonania budżetu powiatu kozienickiego. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 Radnych, natomiast przeciw 6 Radnych.

 

 

Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ul. Warszawska 25 w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ul. Warszawska 25,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72 w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72 w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania pn. „Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid. 657, położonej w miejscowości Oleksów”,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”.