W związku z licznymi przypadkami zwracania się mieszkańców do starosty z wszelkimi problemami dotyczącymi komunikacji publicznej, uprzejmie informujemy:
Kompetencje do organizacji transportu publicznego nie są dane wyłącznie powiatom, posiadają je wszystkie samorządy. Powiaty są odpowiedzialne tylko za przewozy pasażerskie polegające głównie na połączeniu gmin danego powiatu z miastem – siedzibą powiatu. Do realizacji transportu publicznego na obszarze jednej gminy zobowiązane są dane Gminy. Analogicznie województwa załatwiają przewozy wykraczające swym zasięgiem poza granice jednego powiatu. Jeśli w jakiejś miejscowości brak jest komunikacji autobusowej, ale jest taka potrzeba, to zadaniem gminy, na terenie której znajduje się ta miejscowość, jest utworzyć linię komunikacyjną łączącą tę miejscowość z inną (w tej gminie) objętą linią powiatową lub wojewódzką. Taka struktura kompetencyjności uniemożliwia staroście sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców w tym zakresie.
Ponadto w sytuacji, gdy linia komunikacyjna jest nierentowna, samorząd który realizuje tę linię może otrzymać za pośrednictwem wojewody częściową rekompensatę, nie więcej niż 1 zł do kilometra przejazdu autobusu. Gminy mają pierwszeństwo przed innymi samorządami w przyznawaniu tych rekompensat.

PISMO PRZEWODNIE