Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że od dnia 20 lipca 2020 roku rozpoczął się remont instalacji wodno – kanalizacyjnej Bloku Operacyjnego oraz Traktu Porodowego w ramach realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach”. Dodatkowo wykonywane są niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach, na które środki finansowe zostały zgromadzone dzięki staraniom naszego Kierownictwa. Zgodnie z naszymi przewidywaniami prace remontowo – modernizacyjne nie należą do najłatwiejszych z powodu przestarzałej infrastruktury oraz zaniedbań wynikających z braku przeprowadzenia generalnego remontu w ubiegłych latach. To oczywiście pociąga za sobą kolejne koszty.Planujemy z dniem 10 sierpnia 2020 roku wznowić przyjęcia pacjentów do Oddziału Neurologii i Oddziału Pediatrii.


Jak już wcześniej informowaliśmy, z dniem 03 sierpnia 2020 roku została uruchomiona Pracownia Radiologii i USG dla pacjentów ambulatoryjnych. Natomiast w dniu dzisiejszym (07 sierpnia 2020 roku) został naprawiony i dopuszczony do użytkowania Tomograf Komputerowy, co oznacza, ze wykonujemy już badania TK.Tu na marginesie chcielibyśmy zaznaczyć, że koszt naprawy Tomografu Komputerowego wyniósł około 150 tys. zł. brutto. Koszty napraw i konserwacji oraz przeglądów okresowych sprzętu medycznego i aparatury medycznej to spore wyzwanie dla nas, ponieważ nadal borykamy się z trudnościami finansowymi. Jednakże pomimo trudności finansowych przeprowadzamy przeglądy techniczne sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z przepisami prawa, to znaczy: sprzęt i aparatura medyczna podlegają przeglądom określonym przez ich producenta, który wskazuje zarówno częstotliwość wymaganych przeglądów, jak i podmioty uprawnione do ich wykonywania (art. 90 ustawy o wyrobach medycznych; z 20.05.2010 r. tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.). Także urządzenia ciśnieniowe (sterylizatory, autoklawy) podlegają przeglądom jednostek dozoru technicznego, z częstotliwością wskazaną w rozporządzeniu MGPiPS w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. Za pierwsze półrocze tego roku koszty konserwacji i napraw sprzętu i aparatury medycznej wyniosły 236 129, 91 zł, za rok 2019 356 209,65 zł, jak widać koszty konserwacji i napraw ciągle wzrastają.Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 17 lipca 2020 roku.
Przypominamy, że pomimo utrudnień, w dostępności w całym kraju do świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, spowodowanych rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19, Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Poradnie Specjalistyczne przy SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują i udzielają porad, nie tylko telefonicznie. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych na terenie Powiatu Kozienickiego jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych, którzy są chorzy na COVID-19. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nadal wiele osób wymaga porady lekarskiej, nie tylko telefonicznie, z powodu szeregu chorób przewlekłych. Szereg pacjentów, którzy nie mogli otrzymać porady w swoich POZ zwracają się o pomoc do lekarza POZ w SP ZZOZ w Kozienicach, gdzie są przyjmowani, są to tak zwane wizyty jednorazowe, finansowane w ramach NFZ.
Jeszcze raz zapraszamy mieszkańców Powiatu Kozienickiego, a także spoza powiatu do zapisania się do lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej w SP ZZOZ w Kozienicach. Informujemy, że na dzień wydania tego komunikatu do lekarza POZ w SP ZZOZ w Kozienicach jest zapisanych 905 pacjentów, do pielęgniarki 905 oraz do położnej 488.
Laboratorium Analityczne Centralne funkcjonuje w pełnym zakresie.
Informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, że sytuacja w SP ZZOZ w Kozienicach powoli stabilizuje się. Obecnie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, świadczeniach rehabilitacyjnych przebywa 78 pracowników, w tym medycznych 52, niemedycznych 26. Nikt z pracowników nie jest na obecną chwilę hospitalizowany z powodu zakażenia COVID-19. 2 osoby są objęte izolacją, 1 osoba jest objęta kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.
Przypominamy, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.
Staramy się, aby każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzymał należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Do tej informacji dołączamy zdjęcia z przeprowadzanych prac modernizacyjno – remontowych.