WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-1928 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Danuta Figlewicz Starszy Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach przekazali na ręce Zofii Karaś Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej PANDA, środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt audiowizualny, 2 komputery stacjonarne z oprogramowaniem i 6 laptopów HP z oprogramowaniem. Środki i sprzęt zakupione zostały w ramach dofinansowania, jakie Samorząd Powiatu Kozienickiego uzyskał od Wojewody Mazowieckiego, w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Dotacja dla Placówki PANDA wyniosła 32 080,00 zł.