opactwonowaSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się w zabytkowym budynku, który wchodzi w skład pobenedyktyńskiego zespołu kościelno-klasztornego w Opactwie (gmina Sieciechów). Budynek Szkoły usytuowany jest w odległości 20 km od Kozienic przy ruchliwej drodze krajowej, bez chodnika. Budynek pochodzi z XVIII wieku i objęty jest ochroną konserwatorską. W obiekcie tym – mimo bieżącej dbałości – nie ma możliwości wygospodarowania chociażby osobnej sali gimnastycznej, w której uzdolniona sportowo młodzież, mogłaby odbywać treningi. Obecnie salagimnastyczna jest jednocześnie sypialnią i salą dydaktyczną. Warunki w internacie, sale do nauki nie są wystarczające, by zaspokoić potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Pomimo to dzieci te, dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców osiągają ogromne sukcesy w wielu dziedzinach, a przede wszystkim w sporcie, zdobywając medale na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. W związku z powyższym Rada Rodziców od wielu lat dokłada wszelkich starań, by w przyszłości Dzieci mogły uczyć się w warunkach na miarę XXI wieku, w ośrodku miejskim, gdzie łatwiejszy do zrealizowania będzie nadrzędny cel Ośrodka, czyli przygotowanie uczniów i wychowanków w miarę ich indywidualnych możliwości do samodzielnego życia i integracji ze społeczeństwem w warunkach współczesnego świata.
Samorząd jest zobowiązany do zapewnienia godnych warunków do nauki we wszystkich prowadzonych placówkach oświatowych, a w sposób szczególny powinien wsłuchiwać się w głosy osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Dlatego też, po wnikliwej analizie wielu rozwiązań, w tym możliwości przeniesienia SOSW do budynku po byłej szkole w Nowej Wsi, Rada Powiatu Kozienickiego 27 listopada 2019 r. jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na działkach stanowiących własność Powiatu Kozienickiego, położonych w Kozienicach o łącznej powierzchni 2,85 ha. Mimo iż uchwała miała charakter intencyjny, to stanowiła zobowiązanie do podjęcia działań, o których mowa.
Wybór miejsca pod budowę Ośrodka wpisuje się w przeznaczenie działek na cele społeczne. Teren, u zbiegu ul. Głowaczowskiej i Alei Solidarności, zamknięty ul. Żeromskiego, w latach siedemdziesiątych przeznaczony został jako zaplecze do budowy szpitala. W tamtym czasie działka stanowiła teren rolny, lekko zadrzewiony, w miarę upływu lat teren porosły samosiejki, nie spełniające wymogów lasu gospodarczego. Jak wynika z opinii leśnika, większość drzew jest zaatakowana przez szkodniki.
Powiat Kozienicki, jako inwestor podejmuje wszelkie działania w oparciu o wydane zgody i decyzje.

 

 

14 lutego 2020 r. Powiat Kozienicki zwrócił się do Burmistrza Gminy Kozienice z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach.

21 kwietnia 2020 r. Burmistrz Gminy Kozienice wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalając lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym na terenie przedmiotowej działki, położonej w mieście Kozienice, gmina Kozienice. Decyzja zawiera również warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
29 września 2020 r. Powiat Kozienicki zwrócił się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

20 października 2020 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wydał decyzję zezwalającą Powiatowi Kozienickiemu na trwałe wyłączenie z produkcji leśnej, pod budowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, gruntów o powierzchni 1,40 ha, niebędących lasami uznanymi za ochronne.
W nowej siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie mogło uczyć się 100 uczniów. Internat zaprojektowany został na 60 miejsc. Budynek spełni potrzeby użytkowników SOSW. Można podzielić go na kilka obszarów: 1. Część szkoły, która zawiera sale dydaktyczne, administrację, zaplecze kuchenne ze stołówką, bibliotekę, świetlicę, salę gimnastyczną i zaplecze sanitarno-szatniowe; 2. Internat, który mieści pokoje sypialne, gabinet dyrektora, pokój wychowawcy, świetlice, aneks kuchenny; 3. Część techniczna z hydrofornią, warsztatem i korytarze; 4. Komunikacja, w skład której wchodzi łącznik i korytarze. Całość projektowanego budynku wraz z zapleczem jest dostępna do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanego obiektu na środowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz budynki sąsiednie zarówno w procesie jego wznoszenia oraz późniejszego użytkowania.
Oprócz samej budowy ośrodka nowe oblicze zyska również teren wokół niego. Planowane są nowe nasadzenia drzew i krzewów, budowa ciągów komunikacyjnych, a także parkingu od strony ul. Głowaczowskiej.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiat Kozienicki zabezpieczył kwotę 15 mln zł na budowę ośrodka, dodatkowo Starostwo Powiatowe w Kozienicach czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych. W projekcie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2021 rok zaplanowana została kwota 3,5 mln zł na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który powstać ma do 2023 roku.
Lokalizacja nowej siedziby SOSW, na działce w Kozienicach przynosi same korzyści dla uczących się w nim dzieci oraz młodzieży. Bliskość Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, placówek zdrowotnych, instytucji kultury oraz sportu, a także banków, sklepów i innych instytucji, sprawi, że uczniowie będą mogli uczyć się integracji ze społeczeństwem oraz samodzielności. Również dla mieszkańców sąsiadujących bloków budowa Ośrodka przynosi korzyści, ponieważ
staje się gwarancją, że w przyszłości teren ten nie będzie placem budowy pod duże osiedle mieszkaniowe.
Szanowni Państwo,
jestem otwarty na wszelkie rozmowy. Proszę natomiast, aby informacje dotyczące budowy nowej siedziby SOSW czerpać z wiarygodnych źródeł, czyli od inwestora, którym jest Powiat Kozienicki. Naszą intencją jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami szkoły na miarę XXI wieku. Jestem do Państwa dyspozycji, odpowiem na każde pytanie.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego


Kozienice, 4 grudnia 2020 r.