Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 sierpnia 2014 r. (środa) XLIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. nterpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany do uchwały Nr XL/290/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2014 rok,
  2. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/298/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2014 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępa Niemojewska – etap I",
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grabowie n/Pilicą",
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie n/Pilicą polegającą na zmianie sposobu pracy oczyszczalni z cyklicznego na przepływowy",
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej we wsi Kępa Niemojewska – etap I",
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie n/Pilicą",
  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2014 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka – Letnisko na realizację zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Czarnoleskiej",
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka – Letnisko na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu",
  9. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/293/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2014 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w Ignacówce Grabnowolskiej",
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Głowaczów na realizację zadania „Zakup samochodu wraz ze sprzętem do utrzymania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej",
  11. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Włodzimierz Stysiak