Aktualności

pokaz2014Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego

serdecznie zaprasza

na pokaz filmów dotyczacych I wojny światowej

w dniach 13-14 sierpnia br. od godz. 12.00

w siedzibie Biblioteki ul. Kochanowskiego 22, Kozienice.

Szczegóły na plakacie.

W ramach projektu  współpracy pod nazwą "Południowe Mazowsze - Radviliškis/Raseiniai. Kooperacja" w dniach 18 - 21 września 2014 r. planujemy wizytę studyjną na terenie Litwy.

Jednym z jej celów jest zaprezentowanie oferty gospodarczej przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Ziemi Kozienickiej i działających w oparciu o zasoby lokalne.

W dłuższej perspektywie planowane jest utworzenie polsko - litewskiej sieci powiązań kooperacyjnych - klastra.

Skład naszej delegacji przewiduje udział w niej przedstawicieli sektora gospodarczego.

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

plakat studzianki 2014kPOWIAT KOZIENICKI

GMINA MAGNUSZEW ORAZ GMINA GŁOWACZÓW

1. WARSZAWSKA BRYGADA PANCERNA IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI

TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW HISTORII WOJSKOWOŚCI KALINA KRASNAJA

STOWARZYSZENIE FIDELES ET INSTRUCTI ARMIS

serdecznie zapraszają 9-10 sierpnia br. na

uroczyste obchody

70. Rocznicy Bitwy pod Studziankami i Walk o Przyczółek Warecko-Magnuszewski

pod Patronatem Honorowym

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

Program przedsięwzięcia:

 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit dostępnych środków: 437 126,69 zł,
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit dostępnych środków: 274 858,00 zł.

STANY 2014Ochotnicza Straż Pożarna w Stani­sła­wicach

Kozie­nickie Stowa­rzy­szenie Rekon­strukcji Histo­rycznych 

Sołectwo Stani­sławice

przy współpracy

Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice

zapraszają 3 sierpnia (niedziela) br.

na uroczy­stości upamięt­niające

70. rocznicę masowego wywozu miesz­kańców Stani­sławic na roboty przymusowe do Niemiec