Aktualności

budynek opactwo szkolaCo roku rodzi się w Polsce ponad 5000 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Niepełnosprawność intelektualna to nie choroba, a trwały stan zmniejszenia możliwości rozwojowych. Obniżona sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa długofalowo utrudnia funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Przez całe swoje życie potrzebuje ona wsparcia i pomocy drugiego człowieka.
Ideą prawdziwego świata powinno być wyrównanie szans pomiędzy osobami sprawnymi i tymi, które określa się jako niepełnosprawne. Istotą człowieczeństwa jest opieka i troska, z jaką otacza się najsłabszych i najbardziej potrzebujących oraz poszanowanie ich ludzkiej godności. Prawa nie mogą być przywilejem tylko osób zdrowych i pełnosprawnych. Osobie niepełnosprawnej należy umożliwić uczestniczenie w życiu społecznym wykorzystując cały jej potencjał fizyczny i psychiczny. Chrońmy zatem godność i prawa, tych, którzy najbardziej tego potrzebują i którzy sami walczyć nie potrafią. Niezależnie od tego, jak bardzo różnimy się w sferze poglądów, powinniśmy być wrażliwi na nieszczęście niepełnosprawnego i mieć elementarne poczucie sprawiedliwości społecznej.
Obcując na co dzień z uczniami patrzymy na nich nie tylko przez pryzmat ich ułomności i niedoskonałości, ale dostrzegamy w nich olbrzymi potencjał. Trudno znaleźć osoby, które były by tak pogodne i radosne. Osoby te mają wyjątkowo zaraźliwe poczucie humoru i niezwykłą empatię. Są ciekawe, intrygujące, warte poznania i zaprzyjaźnienia się. Uczą nas otwartości, szczerości oraz odwagi do bycia takimi, jakimi jesteśmy, niezależnie od tego co inni o nas myślą i mówią. Starajmy się zrozumieć potrzeby niepełnosprawnych. Pochylmy się nad tymi, których los i tak już skrzywdził.
Pamiętajmy i wspierajmy osoby niepełnosprawne. Niech będą dla nas zawsze ważne - człowiek dla człowieka jest największym wsparciem.

Anna Grzesik
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Opactwie.

opactwonowaSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się w zabytkowym budynku, który wchodzi w skład pobenedyktyńskiego zespołu kościelno-klasztornego w Opactwie (gmina Sieciechów). Budynek Szkoły usytuowany jest w odległości 20 km od Kozienic przy ruchliwej drodze krajowej, bez chodnika. Budynek pochodzi z XVIII wieku i objęty jest ochroną konserwatorską. W obiekcie tym – mimo bieżącej dbałości – nie ma możliwości wygospodarowania chociażby osobnej sali gimnastycznej, w której uzdolniona sportowo młodzież, mogłaby odbywać treningi. Obecnie salagimnastyczna jest jednocześnie sypialnią i salą dydaktyczną. Warunki w internacie, sale do nauki nie są wystarczające, by zaspokoić potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Pomimo to dzieci te, dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców osiągają ogromne sukcesy w wielu dziedzinach, a przede wszystkim w sporcie, zdobywając medale na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. W związku z powyższym Rada Rodziców od wielu lat dokłada wszelkich starań, by w przyszłości Dzieci mogły uczyć się w warunkach na miarę XXI wieku, w ośrodku miejskim, gdzie łatwiejszy do zrealizowania będzie nadrzędny cel Ośrodka, czyli przygotowanie uczniów i wychowanków w miarę ich indywidualnych możliwości do samodzielnego życia i integracji ze społeczeństwem w warunkach współczesnego świata.
Samorząd jest zobowiązany do zapewnienia godnych warunków do nauki we wszystkich prowadzonych placówkach oświatowych, a w sposób szczególny powinien wsłuchiwać się w głosy osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Dlatego też, po wnikliwej analizie wielu rozwiązań, w tym możliwości przeniesienia SOSW do budynku po byłej szkole w Nowej Wsi, Rada Powiatu Kozienickiego 27 listopada 2019 r. jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na działkach stanowiących własność Powiatu Kozienickiego, położonych w Kozienicach o łącznej powierzchni 2,85 ha. Mimo iż uchwała miała charakter intencyjny, to stanowiła zobowiązanie do podjęcia działań, o których mowa.
Wybór miejsca pod budowę Ośrodka wpisuje się w przeznaczenie działek na cele społeczne. Teren, u zbiegu ul. Głowaczowskiej i Alei Solidarności, zamknięty ul. Żeromskiego, w latach siedemdziesiątych przeznaczony został jako zaplecze do budowy szpitala. W tamtym czasie działka stanowiła teren rolny, lekko zadrzewiony, w miarę upływu lat teren porosły samosiejki, nie spełniające wymogów lasu gospodarczego. Jak wynika z opinii leśnika, większość drzew jest zaatakowana przez szkodniki.
Powiat Kozienicki, jako inwestor podejmuje wszelkie działania w oparciu o wydane zgody i decyzje.

 

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach informujemy, że uległa zmianie decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie zapewnienia przez nasz podmiot leczniczy 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Zgodnie ze zmianą decyzji z dnia 01 grudnia 2020 roku jesteśmy zobowiązani od dnia 07 grudnia 2020 roku zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 80 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.
Na podstawie zmiany decyzji zmniejszyliśmy o 20 ilość łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, co pozwoliło nam wznowić przyjęcia chorych do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii. Nadal są wstrzymane przyjęcia pacjentów do Oddziałów: Urologicznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Jesteśmy zmuszeni nadal ograniczyć przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, ponieważ w Oddziale Intensywnej Terapii tutejszego szpitala są leczeni chorzy z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Do tych oddziałów przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia, tak zwane przypadki nagłe.
Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziałach: Pediatrii i Neurologii, a także przyjmujemy pacjentki do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.
Przed wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostały zamontowane kontenery, w których dokonywany jest wstępny TRIAGE pacjentów przyjmowanych do Szpitala. Kolejne kontenery zostały zamontowane przed Punktem pobrań wymazów w kierunku COVID-19 przed niskim Budynkiem Z SP ZZOZ w Kozienicach.
Od 24 listopada 2020 roku w SP ZZOZ w Kozienicach zostało uruchomione Izolatorium dla 25 osób.

3 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się kolejne w tym roku spotkanie dotyczące omówienia działań związanych z planem budowy nowej Siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.3 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się kolejne w tym roku spotkanie dotyczące omówienia działań związanych z planem budowy nowej Siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Rady Rodziców Placówki, Beata Krajewska Kierownik Internatu Szkoły, Andrzej Jung, Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu, Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wiesław Górka Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego. Podczas spotkania podsumowane zostały dotychczasowe etapy realizacji projektu budowy Ośrodka, w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i wymogów administracyjnych. W dyskusji pojawił się temat głosów przeciw budowie Placówki w danej lokalizacji. Rodzice wystąpili z apelem o zrozumienie i empatię, a co za tym idzie akceptację decyzji o budowie Szkoły.
W najbliższych dniach odbędą się spotkania Starosty Kozienickiego z mieszkańcami bloków, mieszczących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Z uwagi na panującą pandemię i wprowadzone obostrzenia, odbędą się one w trzech terminach 4, 8 i 9 grudnia.
Wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl opublikowana zostanie pełna relacja ze spotkania.