Aktualności

W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego składam serdeczne podziękowania Radnym Rady Powiatu za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2018 r.

Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób, dlatego swoje podziękowania kieruję również do Skarbnika, Sekretarza oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, doświadczeniu i profesjonalizmowi wspólne działania przynoszą wymierne efekty.
Dziękuję bardzo.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

12 czerwca odbyła się IX Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po Sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu, Radni wysłuchali sprawozdania na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze powiatu kozienickiego oraz informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kozienickim za 2018 r. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok. Po debacie nad raportem radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
W kolejnym punkcie Radni po długiej dyskusji podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego oraz uchwałę w sprawie absolutorium z wykonania budżetu powiatu kozienickiego. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 Radnych, natomiast przeciw 6 Radnych.

 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ostrzega przed otwieraniem maili zawierających fałszywe informacje o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej. Do wiadomości są dołączane pliki z zaleceniem ich pobrania. Nie należy ich otwierać, gdyż mogą one zawierać wirusy powodujące zainfekowanie komputera. Przypominamy także, że adresy mailowe jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej posiadają rozszerzenie @mf.gov.pl.

Pismo

7 czerwca w Kozienicach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka7 czerwca w Kozienicach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji strażaków w Kościele pw. Św. Krzyża. Następnie na placu przy Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach nastąpiła dalsza część obchodów.
W uroczystościach oprócz licznie zgromadzonych gości honorowych oraz samych strażaków wzięli również udział Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta.
Obchody stały się okazją do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych wyróżniającym się strażakom z powiatu kozienickiego. Tego dnia nie zabrakło słów uznania oraz podziękowań skierowanych do druhów za pełną oddania i poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.

Logo Funduszy Inicjatyw ObywatelskichW okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r. na terenie powiatu kozienickiego realizowany jest projekt pt. Centrum Inicjatyw Społecznych. Projekt jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki i Innowacyjności w partnerstwie z Gminą Gniewoszów. Celem tej inicjatywy jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 60 seniorów w wieku 60+ i 20 osób poniżej 60 roku życia z terenu pow. kozienickiego poprzez zaangażowanie ich w działania społeczno-edukacyjne i artystyczno-kulturalne, służące także pogłębieniu dialogu wewnątrzpokoleniowego w ramach powstałego Klubu Seniora. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach komputerowych, kulinarnych, zajęciach artystycznych i wolontariackich. Podejmowana przez organizację inicjatywa koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu aktywności społecznej osób starszych, na promowaniu edukacji przez całe życie i korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej. Zadanie to w oparciu o przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, pro-zdrowotne realizowane w ramach powołanego Klubu Seniora powoduje aktywizację seniorów (60+) oraz jest metodą powodującą zapobieganie wykluczeniu społecznemu tej grupy. Zadanie kładzie nacisk na szeroką promocję działań społecznych wdrażanych na rzecz seniorów co łamie stereotypy w postrzeganiu tej grupy społecznej przez resztę społeczeństwa i mobilizuje do animacji na ich rzecz.

 
 
 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) zwołuję na dzień 12 czerwca 2019 r. (środa) IX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach 03-04.06.2019 r. (poniedziałek - wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.