HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

1. 7 maja 2018 r. /poniedziałek/ godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
Proponowany porządek obrad komisji:
a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
b) Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 rok, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
c) Analiza sprawozdania finansowego powiatu za 2017 rok.
d) Zamknięcie obrad.

2. 14 maja 2018 r. /poniedziałek/ godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
Proponowany porządek obrad komisji:
a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
b) Dyskusja dot. wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 rok.
c) Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium dla Zarządu Powiatu.
d) Sprawy różne.
e) Zamknięcie obrad.

3. 14 maja 2018 r. /poniedziałek/ godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Kozienickiego.
Tematyką posiedzenia będzie analiza sytuacji finansowej i kadrowej w SP ZZOZ w Kozienicach.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.