Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 października 2012 r. (WTOREK) XXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja na temat funkcjonowania placówki socjalizacyjnej „PANDA".
 6. Informacja na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.
 7. Informacja o funkcjonowaniu jednostek oświatowych, dla których organem założycielskim jest powiat.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037,
  3. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  4. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2012 rok,
  5. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 – 2017.
 9. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych, pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych za 2011 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak