Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2012 r. (środa)  XXIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/156/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27.06.2012 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miejska Dąbrowa – studnia nr 2",
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/177/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05.09.2012 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Studziankach Pancernych – zmiana urządzenia z paliwa stałego na olejowe",
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizacje istniejącego oświetlenia",
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
  5. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2012 rok,
  6. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2012 rok,
  7. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego,
  8. w sprawie zgłoszenia kandydata Rady Powiatu Kozienickiego na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kozienicach,
  9. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020,
  10. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Włodzimierz Stysiak