Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2012 r. (piątek)  XXVI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł.
  1. Złożenie ślubowania.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Powiatu Kozienickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach.
 7. Informacja na temat funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, oraz ocena stanu dróg powiatowych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej,
  2. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/24/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  4. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2013 rok,
  5. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2013 rok,
  6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037,
  8. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2012 rok,
 9. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2013 rok:
  1. Przedłożenie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2013-2032.
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
   • o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu,
   • o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032
  3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego.
  4. Dyskusja.
  5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2013-2032.
 10. Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Włodzimierz Stysiak