Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 13 lutego 2013 r. (środa) XXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja n/t realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w roku 2012.
 6. Informacja n/t realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach w roku 2012.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kozienickiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Kozienickim – II etap" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion,
  4. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Gminy Kozienice nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kozienice Powiat Kozienicki, przeznaczonych pod drogę powiatową i położonych w obrębach geodezyjnych: Wólka AB, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów,
  5. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2013 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak