Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 20 marca 2013 r. (środa) XXIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w roku 2012.
 6. Informacja n/t działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach.
 7. Informacja n/t działalności Placówki Socjalizacyjnej „PANDA" w Kozienicach.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kozienickim na lata 2013 – 2015".
  2. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Kozienickim na 2013 rok,
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kozienickiego na lata 2013 – 2032,
  5. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 9. odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak