Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 19 czerwca 2013 r. (środa) XXXII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Okresowe sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2012r.
  a) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2012 r.
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:
  - w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
  - w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego.
  c) Dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
  d) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok i sprawozdania finansowego.
  e) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
   2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Kozienicach za 2012 rok,
   3. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kozienicach ozn. działka nr 3142/1.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak