Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) XXXVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2014 rok;,
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2013-2028;
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
 6. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2014 rok.
  1. przedłożenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2014-2028 oraz projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
  • o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028,
  • o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014.

 c.  przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego;

 d.  dyskusja;

 e.  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2014-2028.
  f.  podjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

7. Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak