Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 23 kwietnia 2014 r. (środa) XLI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kozienickim w 2013 roku.
 6. 6.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego Powiatu Kozienickiego za rok 2013.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach na temat stanu epizootycznego na obszarze Powiatu Kozienickiego w 2013 roku.
 8. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kozienicach z działalności w 2013 roku.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Czarnoleskiej",
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępa Niemojewska - etap I",
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania „Budowa centrum kulturalno-artystycznego w m. Kozienice",
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania „Termomodernizacja dachu w PG Nr 2 w Kozienicach",
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów",
  6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiegona 2014 rok,
  7. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  8. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Kozienice nieruchomości położonej w obrębie Holendry gm. Kozienice, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak