Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)  zwołuję na dzień 28 maja 2014 r. (środa) XLII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.


Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce" realizowanego w partnerstwie przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacje pozarządowe.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Informacja na temat przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia kontynuacji realizacji w 2015 roku projektu systemowego pn. "Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy ramowej: UDA_POKL.07.01.02-14-020/08-00),
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2014-2028,
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak