Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 25 czerwca 2014 r. (środa) XLIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2013r. oraz sprawozdania finansowego:
  1. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2013 r.
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:
   • w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
   • w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego.
  3. Dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok,
  2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2013 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak