Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice

Naczelnik Wydziału - Dorota Purchała
tel.: 48 611 73 62
fax 48 611 73 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Obsługa gmin: Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Kozienice i Sieciechów
tel.: 48 611 73 61


Obsługa gmin: Głowaczów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew oraz Kozienice obszar miejski.
tel.: 48 611 73 60


Wydział Budownictwa i Architektury prowadzi sprawy z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej zastrzeżone do właściwości Starosty z terenu powiatu kozienickiego.


Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
  1. badanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planów miejscowych;
  2. badanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami w tym przepisami techniczno – budowlanymi;
  3. badanie kompletności projektu budowlanego i posiadania odpowiednich opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  4. sprawdzanie wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się zaświadczeniem, o przynależności do właściwego izby samorządu zawodowego;
  5. udzielanie bądź odmowa udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych na podstawie upoważnienia właściwego ministra;
  6. wydawanie decyzji administracyjnych:
   • o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę,
   • o pozwoleniu na rozbiórkę,
   • o zatwierdzeniu projektu budowlanego bez wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego,
   • o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz nowego inwestora,
   • na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
  7. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zgłoszenie z projektem budowlanym), których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce (działkach), na której zostały zaprojektowane;
  8. przyjmowanie zgłoszeń (dotyczy robót i obiektów budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę):
   • zamiaru wykonania robót budowlanych remontowych;
   • zamiaru budowy obiektów budowlanych;
   • zamiaru zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego.
  9. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy sieci (zgłoszenie z projektem):
   • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV,
   • wodociągowych,
   • kanalizacyjnych,
   • cieplnych,
   • telekomunikacyjnych
  10. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego nie objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
  11. prowadzenie rejestrów:
   • wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
   • wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
   • wydanych dzienników budowy.
  12. wydawanie dzienników budowy.
  13. przechowywanie zatwierdzonych decyzjami projektów budowlanych oraz zgłoszeń wraz z aktami sprawy, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego;
  14. bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń,
  15. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
  • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z podziałem nieruchomości (dotyczy dróg powiatowych i gminnych),
  • przygotowywanie opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
 3. Realizacja zadań wynikająca z innych ustaw:
  1. Wydawanie zaświadczeń:
   • o samodzielności lokalu (mieszkalnego lub użytkowego);
   • o zabudowie działki;
   • o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
  2. przygotowywanie projektów uzgodnień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. przygotowywanie opinii w sprawach projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
  4. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania wydziału.