Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału: BOŻENA JAWORSKA

tel.: 48 611 73 92 - wydawanie praw jazdy

tel.: 48 611 73 94 - rejestracja pojazdów

tel.: 48 611 73 91 - pozostały zakres

 

W skład Wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

 1. Oddział rejestracji pojazdów.
 2. Oddział wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 3. Stanowisko ds.
  1. transportu drogowego;
  2. zarządzania ruchem na drogach;
  3. nadzoru nad szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców;
  4. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

 

Wydział realizuje zadania:

 

W zakresie rejestracji pojazdów:

 

 1. wydawanie decyzji o nadawaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
 2. wydawanie dowodów rejestracyjnych,
 3. wydawanie kart pojazdów,
 4. wydawanie nalepek kontrolnych,
 5. wydawanie tablic rejestracyjnych,
 6. wydawanie znaków legalizacyjnych,
 7. wydawanie pozwoleń czasowych,
 8. wydawanie nalepek na tablice tymczasowe,
 9. wymiana oraz wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, wymienionych w pkt 2 - 8,
 10. wydawanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdów,
 11. wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów,
 12. zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego i stacje kontroli pojazdów,
 13. ewidencjonowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów,
 14. dokonywanie zastrzeżeń celnych, rejestrowych, komorniczych w ewidencji pojazdów,
 15. potwierdzanie zgodności danych pojazdów,
 16. sporządzanie wykazów płatników podatku od środków transportowych,
 17. sporządzanie informacji zarejestrowanych pojazdów na potrzeby Urzędu Skarbowego.

 

W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

 

 1. wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie praw jazdy,
 2. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 3. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badania lekarskie,
 4. wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
 5. wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem.

 

W pozostałym zakresie:

 

 1. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
 2. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 3. uzgadnianie warunków przeprowadzania na drogach imprez,
 4. wpisywanie do rejestru i wydawanie zaświadczeń, wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów ,
 5. nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 6. wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 7. wpisywanie do rejestru i wydawanie zaświadczeń, wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 8. wpisywanie kandydatów na instruktorów do ewidencji instruktorów i wydawanie im legitymacji instruktora,
 9. skreślanie instruktorów z ewidencji,
 10. nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
 11. udzielanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 12. udzielanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
 13. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 14. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 15. wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób na potrzeby własne,
 16. wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne,
 17. przeprowadzanie egzaminów dla kierowców zamierzających wykonywać przewozy taksówkowe,
 18. przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 19. uzgadnianie z marszałkiem województwa, wójtami, burmistrzem - wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób,
 20. przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne.