Wydział Promocji i Kultury

Naczelnik Wydziału - Lucyna Domańska-Stankiewicz

tel.: 48 382 05 66 

 

Wydział zajmuje się sprawami:

 

W zakresie promocji:

 

 1. inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących promowaniu i rozwojowi powiatu,
 2. przygotowywanie kontaktów w zakresie współpracy z zagranicą,
 3. współpraca z mediami,
 4. wspieranie działań integrujących i promujących gminy,
 5. prowadzenie Kroniki Powiatu Kozienickiego,
 6. prowadzenie powiatowej strony internetowej,
 7. przygotowywanie materiałów promujących Powiat,
 8. przygotowywanie materiałów i opracowywanie informacji do biuletynu "Nasz Powiat",
 9. przygotowywanie programów telewizyjnych "Nasz Powiat":
  1. nagrywanie materiałów filmowych zgodnie z tematem relacji reporterskiej,
  2. montaż programu TV,
  3. archiwizowanie zmontowanych i wyemitowanych programów TV.

 

W zakresie kultury:

 

 1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
 2. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
 3. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
 4. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowień tymczasowego zajęcia,
 5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji filmowej (fakultatywne),
 6. prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,
 7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
 8. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
 9. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,
 10. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
 11. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
 12. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
 13. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatków na te cele środków budżetowych,
 14. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
 15. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

 

W zakresie turystyki:

 1. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki (baza noclegowa, gospodarstwa agroturystyczne, informacja turystyczna współpraca z ODR oraz Kozienickim Parkiem Krajobrazowym.

 

W zakresie innych spraw:

 1. współpraca merytoryczna z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o..