1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu ochrony środowiska (art. 18 ust.1),
 2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (art. 116 ust. 1),
 3. Przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ewentualnego tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (art., 135 ust. 3),
 4. Przygotowywanie projektu uchwały w sprawie zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dany rok (art. 420),
 5. Przygotowanie dla Zarządu Powiatu opinii na temat gminnych programów ochrony środowiska oraz ich aktualizacji (art. 17 ust. 2),
 6. Sporządza co 2 lata dla Zarządu Powiatu  projekt raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska (art. 18 ust. 2),
 7. Przygotowuje dla Zarządu Powiatu projekt zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dany rok (art. 420),
 8. Udostępnia znajdujące się w posiadaniu informacje o środowisku i jego ochronie na zasadach określonych w art. 19-24 Poś (art. 19 ust. 6),
 9. W zakresie właściwości Starosty prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach o których mowa w art. 19 ust. Poś oraz może zamieszczać w nich dane, o których mowa w art. 19 ust. 3 (art. 19 ust. 6),
 10. Przygotowanie i wydawanie decyzje w sprawie udostępnienia informacji informacje o środowisku i jego ochronie (art. 20 ust. 2 pkt. 1),
 11. Na uzasadniony wniosek przekazującego informację informacje o środowisku i jego ochronie może wyłączyć z udostępnienia dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego pozycję konkurencyjną (art. 20 ust. 2 pkt 2),
 12. Prowadzi elektroniczną bazę danych uzyskanych w trakcie prowadzenia badań monitoringowych (art. 30 ust. 2 pkt. 2),
 13. Podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, wskazując jednocześnie miejsce ich składania (art. 32 ust. 1 pkt 1),
 14. Podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa w trybie i na zasadach określonych w Dziale V Tytułu I Poś (art. 32 ust.2),
 15. Przygotowanie i wydawanie postanowień w sprawie uzgodnienie decyzji wymienionych w art. 46 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, 7 wydawanych z uwzględnieniem procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (art. 48 ust. 2 i 3),
 16. Przygotowanie i wydawanie postanowienia (opinii) w sprawie projektu postanowienia stwierdzającego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu (art. 51 ust. 3),
 17. Przygotowanie i wydawanie opinii dla programu ochrony powietrza dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji (art. 91 ust. 1 ),
 18. Przygotowanie i wydawanie opinii dla planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie (art. 92 ust. 1),
 19. Przygotowanie i przeprowadzenie rekultywacji terenu w przypadkach określonych w art. 102 ust. 1 -3, określenie zakresu, sposobu oraz terminu zakończenia rekultywacji  (art. 102 ust. 4 i 5 art. 108 ust. 1),
 20. Przygotowywanie i wydawanie decyzji określającej obowiązek poniesienia kosztów rekultywacji oraz ich wysokość i sposób uiszczenia (art. 102 ust. 8),
 21. Przygotowanie i wydanie dla podmiotów zobowiązanych do rekultywacji decyzji określającej zakres, sposób, oraz termin zakończenia rekultywacji (art. 106 ust. 1 i 2),
 22. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie nałożenia na podmiot zobowiązany do rekultywacji obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi (Art. 107 ust. 1),
 23. Prowadzenie monitoringu jakości gleb i ziemi (art. 109 ust. 2),
 24. Prowadzenie i aktualizacja rejestru zawierającego informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi (art. 110),
 25. Przygotowanie i aktualizacja oceny stanu akustycznego środowiska w przypadkach określonych art. 117 Poś (art. 118 ust. 1),
 26. Przygotowanie i wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
 27. Przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji (art. 149 ust. 1),
 28. Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów wielkości emisji oraz dodatkowych obowiązków związanych z określeniem zakresu, terminu, formy, układu, wymaganych technik ich przeprowadzenia, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych z tej instalacji lub urządzenia (art. 150 ust. 1, 2 i 3),
 29. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia (art. 152 ust. 1)
 30. Przygotowanie i wydawanie decyzji  w sprawie wniesienia sprzeciwu wobec przystąpienia do eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia (art. 152 ust. 4),
 31. Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia (art. 154 ust. 1),
 32. Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na zarządzającego drogą, linią kolejową, lub portem dodatkowych pomiarów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektów oraz nałożenie obowiązku przedkładania dodatkowych wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku jeżeli przeprowadzone kontrole substancji lub energii w środowisku emitowane w związku z eksploatacją obiektu dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska (art. 178 ust. 1 i 3),
 33. Przygotowanie i wydawanie pozwoleń zintegrowanych (art. 183 ust. 1),
 34. Przygotowanie i wydawanie pozwoleń o których mowa w art. 181 ust. 1 Poś (art. 183 ust. 1),
 35. Przygotowywanie i wydawanie  decyzji w sprawie odmowy udzielenia pozwolenia o którym mowa w art. 183 ust. 1 Poś  na warunkach określonych art. 186 (art. 183, ust. 2),
 36. Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia, o którym mowa w art. 183 ust. 1 Poś, na warunkach określonych art. 193 Poś (art. 193 ust. 1),
 37. Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia o którym mowa w art. 183 ust 1 na warunkach określonych art. 194, art. 195, art. 196 art. 197 art. 198 (art. 183 ust.2),
 38. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie przeniesienia lub odmowie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji na nowego właściciela instalacji (art. 190),
 39. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie w sprawie zobowiązania prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia (art. 241 ust. 2),
 40. Dokonywania co 5 lat analizy wydanych pozwoleń  zintegrowanych,
 41. Przygotowanie i wydanie w wyniku przeprowadzonego postępowania kompensacyjnego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z innych instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym w zakresie w jakim uczestnicy postępowania wyrazili zgodę (art. 229 ust. 1 i 2),
 42. Przygotowanie i wydanie postanowienia w sprawie wezwania prowadzącego instalację do przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów  hałasu poza zakładem (art. 231 ust. 1),
 43. Przygotowanie i wydanie decyzji o nałożeniu na prowadzącego instalację obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 237),
 44. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie nałożenia obowiązku na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko, lub do przywrócenia środowiska do stanu właściwego a w przypadku braku możliwości nałożenia takiego obowiązku do uiszczenia  na rzecz funduszu gminnego kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkody (art. 362),
 45. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty (art. 379 ust. 1),
 46. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska (art.379 ust . 4).