1. Przygotowanie dla Zarządu Powiatu opinii na temat wojewódzkich, gminnych programów gospodarki odpadami oraz ich aktualizacji (art. 14 ust 7, ust. 11),
 2. Przygotowanie dla Zarządu Powiatu sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami (art. 14 ust. 13),
 3. Przygotowanie dla Zarządu Powiatu aktualizację powiatowego planu gospodarki odpadami (art. 14 ust. 14),
 4. Przygotowanie i wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów (art. 18),
 5. Przygotowanie i wydawanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia na wytwarzanie opadów (art. 18 ust. 3),
 6. Przygotowanie i wydawanie decyzji - zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19 ust. 2),
 7. Przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia programu gospodarki niebezpiecznymi (art. 22 ust.1),
 8. Przygotowanie i wydawanie postanowień w sprawie wezwania do niezwłocznego zaniechania naruszeń w przypadku gdy wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydaną decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami, informacją na temat wytwarzanych odpadów (art. 23 ust. 1, art. 24 ust.7),
 9. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności wytwórcy odpadów naruszającego przepisu prawa lub działającego niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami, informacją na temat wytwarzanych odpadów (art.. 23 ust. 2,  art. 24 ust. 8),
 10. Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi przez wytwórców nie prowadzących instalacji (24 ust. 1),
 11. Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu w stosunku do złożonej informacji o wytwarzanych odpadach (art. 24 ust. 5),
 12. Przygotowanie i wydawanie decyzji wzywającej wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przypadku stwierdzenia na podstawie przedłożonej informacji że rodzaj lub ilość odpadów może powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska (art. 24 ust. 6),
 13. Przygotowanie i wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (art. 26 ust.2),
 14. Przygotowywanie i wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (art. 28 ust. 2),
 15. Przygotowanie i wydawanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, transportu lub zbierania (art. 29 ust. 1),
 16. Przygotowanie i wydawanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na prowadzanie działalności w zakresie termicznego przekształcania odpadów lub składowania odpadów jeżeli kierownik spalarni lub kierownik składowiska odpadów nie posiadają świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (art. 29 ust. 2),
 17. Przygotowanie i wydawanie postanowień w sprawie wezwania posiadacza odpadów który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu, do niezwłocznego zaniechania naruszeń w przypadku gdy narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem (art.30 ust. 1),
 18. Przygotowanie i wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia bez odszkodowania w przypadku gdy posiadacz opadów (art. 30 ust. 1) mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem (art. 30 ust.2),
 19. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia zabezpieczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (art. 35 ust.1),
 20. Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzania instrukcji eksploatacji składowiska odpadów (art. 53 ust.3),
 21. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów (art. 53 ust.5),
 22. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia zatwierdzonej instrukcji eksploatacyjnej składowiska na nowy podmiot (art. 53 ust. 6),
 23. Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub wydzielonej jego części (art. 54 ust. 2),
 24. Przekazywanie kopii wydanych decyzji, zezwoleń, przyjętych informacji właściwym organom (art. 18 ust. 4, art. 19 ust. 6, art. 22 ust. 2, art. 24 ust.9, art. 26 ust. 7, art. 28 ust. 7 art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 2).
jak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdp
bip

 tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

geopowiat

zrealizuj usługę przez internet

Kalendarium

27.07.2017 27.07 2017
Warsztaty plastyczne „Tęcza w słoiku” w ramach OFERTY WAKACYJNEJ 2017 - LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2017 z KDK
Sala sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29, Kozienice
28.07.2017
Piosenki żeglarskie oraz przeboje jazzowe w ramach cyklu: "Tako rzecze starorzecze" - koncertowe lato nad Jeziorem Kozienickim
Teren Ośrodka Rekreacji i Turystyki, ul. Bohaterów Studzianek, Kozienice
29.07.2017
Jordanki - Sportowa gra terenowa
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach, ul. J. Kochanowskiego 1
31.07.2017 04.08 2017
Pięciodniowe warsztaty filmowe dla młodzieży „Z telefonem w ręku” w ramach OFERTY WAKACYJNEJ 2017 - LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2017 z KDK
Sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29, teren miasta i gminy Kozienice

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych