1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie możliwości wprowadzenia powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż wody powierzchniowe publiczne (art. 35 ust . 1),
 2. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu dla wód, z wyłączeniem wód granicznych, śródlądowych dróg wodnych oraz morskich wód wewnętrznych (art. 15 ust. 1 pkt 3),
 3. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustanowienia strefy ujęcia wody, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, w przypadku gdy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta (art. 58 ust. 5),
 4. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu i terminu utrzymania urządzeń wodnych szczegółowych w przypadku gdy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta (art. 77 ust. 2),
 5. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału (art. 85 ust. 4),
 6. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu, albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, robót lub innych czynności które mogą utrudniać ochronę przed powodzią, a nie zostały objęte decyzją o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1  lub art. 85 ust. 3 (art. 86 ust. 1),
 7. Przygotowanie i wydanie pozwolenia wodnoprawnego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 104 ust. 2, kiedy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest wojewoda (art. 140 ust. 1),
 8. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego a także o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody w przypadkach gdy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta (art. 140 ust. 3),
 9. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie wezwania zakładu do usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku w przypadkach gdy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta (art. 162 ust. 2),
 10. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie orzeczenia o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań a których mowa w art. 162 jeżeli nie zostały one usunięte w wyznaczonym terminie (art. 162 ust. 2),
 11. Przygotowanie i wydanie decyzji w porozumieniu z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie wstrzymanej działalności zakładu po stwierdzeniu że zaniedbania o których mowa w art. 162 zostały usunięte (art. 162 ust. 3),
 12. Przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia, poprawienia, odmowy zatwierdzenia  statutu spółki wodnej (art. 165 ust. 3),
 13. Przygotowania i wydania decyzji w sprawie wprowadzenia zmian, lub odmowie wprowadzenia zmian w statucie spółki wodnej (art. 165 ust. 6),
 14. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie włączenia zakładu do spółki wodnej (art. 168),
 15. Zwrócenie uwagi organom spółki wodnej na konieczność podwyższenia wysokości składek  i innych świadczeń na rzecz spółki w przypadku gdy uchwalone przez spółkę wodną zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych (art. 170 ust. 3),
 16. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości i rodzaju świadczeń dla osób nie będących członkami spółki wodnej odnoszących korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została ustanowiona (art. 171 ust . 2),
 17. W imieniu Starosty sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych (art. 178),
 18. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie o orzeczeniu nieważności w całości lub w części uchwał spółki wodnej, sprzecznych z prawem lub statutem spółki (art. 179 ust. 2),
 19. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności i wstrzymania wykonania uchwały sprzecznych z prawem lub statutem spółki wodnej (art. 179 ust. 3),
 20. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie rozwiązania zarządu spółki wodnej i wyznaczenia osoby pełniącej jej funkcję w przypadku powtarzającego się naruszania prawa lub statutu spółki przez zarząd (ar. 180 ust . 1),
 21. Przygotowanie i wydanie decyzji o ustanowieniu zarządu komisarycznego w przypadku gdy walne zebranie członków spółki nie dokona wyboru nowego zarządu (art. 180 ust. 3),
 22. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie rozwiązania spółki wodnej w przypadkach określonych art. 181 ust. 2,
 23. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia likwidatora spółki wodnej w przypadku rozwiązania spółki wodnej na podstawie art. 181 ust. 2 (art. 182 ust. 3),
 24. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla likwidatora spółki wodnej (art. 182 ust. 2),
 25. W imieniu starosty składa wniosek o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego (art. 184),
 26. Przygotowuje i wydaje decyzje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku gdy jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego a szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego (art. 186 ust. 3).

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

15.12.2018 13.01 2019
Skarbona Stacjonarna
15.12.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
31.12.2018 01.01 2019
zabawa sylwestrowa POWITAJMY NOWY 2019 ROK
26.01.2019
TEATRALNE PODRÓŻE

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych