1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie możliwości wprowadzenia powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż wody powierzchniowe publiczne (art. 35 ust . 1),
 2. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu dla wód, z wyłączeniem wód granicznych, śródlądowych dróg wodnych oraz morskich wód wewnętrznych (art. 15 ust. 1 pkt 3),
 3. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustanowienia strefy ujęcia wody, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, w przypadku gdy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta (art. 58 ust. 5),
 4. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu i terminu utrzymania urządzeń wodnych szczegółowych w przypadku gdy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta (art. 77 ust. 2),
 5. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału (art. 85 ust. 4),
 6. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu, albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, robót lub innych czynności które mogą utrudniać ochronę przed powodzią, a nie zostały objęte decyzją o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1  lub art. 85 ust. 3 (art. 86 ust. 1),
 7. Przygotowanie i wydanie pozwolenia wodnoprawnego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 104 ust. 2, kiedy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest wojewoda (art. 140 ust. 1),
 8. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego a także o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody w przypadkach gdy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta (art. 140 ust. 3),
 9. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie wezwania zakładu do usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku w przypadkach gdy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta (art. 162 ust. 2),
 10. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie orzeczenia o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań a których mowa w art. 162 jeżeli nie zostały one usunięte w wyznaczonym terminie (art. 162 ust. 2),
 11. Przygotowanie i wydanie decyzji w porozumieniu z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie wstrzymanej działalności zakładu po stwierdzeniu że zaniedbania o których mowa w art. 162 zostały usunięte (art. 162 ust. 3),
 12. Przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia, poprawienia, odmowy zatwierdzenia  statutu spółki wodnej (art. 165 ust. 3),
 13. Przygotowania i wydania decyzji w sprawie wprowadzenia zmian, lub odmowie wprowadzenia zmian w statucie spółki wodnej (art. 165 ust. 6),
 14. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie włączenia zakładu do spółki wodnej (art. 168),
 15. Zwrócenie uwagi organom spółki wodnej na konieczność podwyższenia wysokości składek  i innych świadczeń na rzecz spółki w przypadku gdy uchwalone przez spółkę wodną zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych (art. 170 ust. 3),
 16. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości i rodzaju świadczeń dla osób nie będących członkami spółki wodnej odnoszących korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została ustanowiona (art. 171 ust . 2),
 17. W imieniu Starosty sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych (art. 178),
 18. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie o orzeczeniu nieważności w całości lub w części uchwał spółki wodnej, sprzecznych z prawem lub statutem spółki (art. 179 ust. 2),
 19. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności i wstrzymania wykonania uchwały sprzecznych z prawem lub statutem spółki wodnej (art. 179 ust. 3),
 20. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie rozwiązania zarządu spółki wodnej i wyznaczenia osoby pełniącej jej funkcję w przypadku powtarzającego się naruszania prawa lub statutu spółki przez zarząd (ar. 180 ust . 1),
 21. Przygotowanie i wydanie decyzji o ustanowieniu zarządu komisarycznego w przypadku gdy walne zebranie członków spółki nie dokona wyboru nowego zarządu (art. 180 ust. 3),
 22. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie rozwiązania spółki wodnej w przypadkach określonych art. 181 ust. 2,
 23. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia likwidatora spółki wodnej w przypadku rozwiązania spółki wodnej na podstawie art. 181 ust. 2 (art. 182 ust. 3),
 24. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla likwidatora spółki wodnej (art. 182 ust. 2),
 25. W imieniu starosty składa wniosek o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego (art. 184),
 26. Przygotowuje i wydaje decyzje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku gdy jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego a szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego (art. 186 ust. 3).