1. Przygotowywanie i wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych pod warunkiem, że: obszar prowadzonej działalności nie przekracza 2 ha,  roczne wydobycie kopalin nie przekracza 20.000 m3 i działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych (art. 16 ust. 2a),
 2. Przygotowanie i ustalanie zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek działalności objętej koncesją (art. 17 ust. 2),
 3. Przygotowanie i wydanie postanowienia w sprawie nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - danych z ewidencji gruntów i budynków a także złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami (art. 18 ust. 3),
 4. Przygotowanie i wydanie postanowienia w sprawie przedłożenia dokumentacji geologicznej w przypadku ubiegania się o koncesje na wydobywanie kopaliny pospolitej (art. 20 ust. 4),
 5. Wyznaczenia granic obszaru i terenu górniczego (art. 25 ust. 2),
 6. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zmiany koncesji w zakresie dotyczącym granic terenu górniczego, jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą granice określone w koncesji terenu górniczego (art. 25 ust. 3),
 7. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zwolnienia podmiotu ubiegającego się o koncesje na wydobywanie kopalin pospolitych z niektórych wymagań koncesji (art. 26),
 8. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie przeniesienia koncesji na inny podmiot (art. 26a ust. 1),
 9. Przegotowanie i wydanie decyzji w sprawie zmiany warunków zabezpieczenia roszczeń które mogą powstać w związku z działalnością objętą koncesją (art. 26 a ust. 3),
 10. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia koncesji,  ustalenie zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego w przypadku cofnięciu lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji, określenie terminu wygaśnięcia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z działalnością objętą koncesją (art. 28 ust. 1 i 2 art. 29 ust. 2 i 3 ),
 11. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie cofnięcia koncesji bez odszkodowania w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (art. 28 ust. 1a),
 12. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych których wykonanie nie wymaga koncesji (art. 33 ust. 1),
 13. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie nakazania za wynagrodzeniem podmiotom wykonującym prace geologiczne wykonania dodatkowych prac geologicznych (art. 36),
 14. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zmiany kryteriów bilansowości (art. 14 ust. 4),
 15. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej a przypadku dokumentacja nie odpowiada wymogom określonym w przepisach prawa przygotowuje i wydaje decyzje w sprawie uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji (art. 45 ust. 1a),
 16. Gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych (art. 45 ust . 2),
 17. Określa na podstawie własnych ustaleń wysokość opłaty eksploatacyjnej w przypadkach niewniesienia przez przedsiębiorcę opłaty lub niezłożenia informacji albo złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia *art. 84 ust. 10),
 18. Ustalenie wysokości opłaty za działalność inną niż wydobywanie kopalin oraz terminu i sposobu ich wnoszenia (art. 85 ust. 2),
 19. Przygotowanie i wydanie decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji (art. 85 a ust. 2 lut b),
 20. Przygotowanie i wydanie decyzji ustalającej opłatę za prowadzenie działalności innej niż wydobywanie bez wymaganej koncesji (art. 85 a ust. 4 pkt 1 lit a),
 21. Przygotowuje i wydaje decyzje w sprawie wstrzymania działalności w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem (art. 104 a ust. 1 pkt 1).