1. Przygotowywanie i wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych pod warunkiem, że: obszar prowadzonej działalności nie przekracza 2 ha,  roczne wydobycie kopalin nie przekracza 20.000 m3 i działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych (art. 16 ust. 2a),
 2. Przygotowanie i ustalanie zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek działalności objętej koncesją (art. 17 ust. 2),
 3. Przygotowanie i wydanie postanowienia w sprawie nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - danych z ewidencji gruntów i budynków a także złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami (art. 18 ust. 3),
 4. Przygotowanie i wydanie postanowienia w sprawie przedłożenia dokumentacji geologicznej w przypadku ubiegania się o koncesje na wydobywanie kopaliny pospolitej (art. 20 ust. 4),
 5. Wyznaczenia granic obszaru i terenu górniczego (art. 25 ust. 2),
 6. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zmiany koncesji w zakresie dotyczącym granic terenu górniczego, jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą granice określone w koncesji terenu górniczego (art. 25 ust. 3),
 7. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zwolnienia podmiotu ubiegającego się o koncesje na wydobywanie kopalin pospolitych z niektórych wymagań koncesji (art. 26),
 8. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie przeniesienia koncesji na inny podmiot (art. 26a ust. 1),
 9. Przegotowanie i wydanie decyzji w sprawie zmiany warunków zabezpieczenia roszczeń które mogą powstać w związku z działalnością objętą koncesją (art. 26 a ust. 3),
 10. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia koncesji,  ustalenie zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego w przypadku cofnięciu lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji, określenie terminu wygaśnięcia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z działalnością objętą koncesją (art. 28 ust. 1 i 2 art. 29 ust. 2 i 3 ),
 11. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie cofnięcia koncesji bez odszkodowania w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (art. 28 ust. 1a),
 12. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych których wykonanie nie wymaga koncesji (art. 33 ust. 1),
 13. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie nakazania za wynagrodzeniem podmiotom wykonującym prace geologiczne wykonania dodatkowych prac geologicznych (art. 36),
 14. Przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zmiany kryteriów bilansowości (art. 14 ust. 4),
 15. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej a przypadku dokumentacja nie odpowiada wymogom określonym w przepisach prawa przygotowuje i wydaje decyzje w sprawie uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji (art. 45 ust. 1a),
 16. Gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych (art. 45 ust . 2),
 17. Określa na podstawie własnych ustaleń wysokość opłaty eksploatacyjnej w przypadkach niewniesienia przez przedsiębiorcę opłaty lub niezłożenia informacji albo złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia *art. 84 ust. 10),
 18. Ustalenie wysokości opłaty za działalność inną niż wydobywanie kopalin oraz terminu i sposobu ich wnoszenia (art. 85 ust. 2),
 19. Przygotowanie i wydanie decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji (art. 85 a ust. 2 lut b),
 20. Przygotowanie i wydanie decyzji ustalającej opłatę za prowadzenie działalności innej niż wydobywanie bez wymaganej koncesji (art. 85 a ust. 4 pkt 1 lit a),
 21. Przygotowuje i wydaje decyzje w sprawie wstrzymania działalności w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem (art. 104 a ust. 1 pkt 1).

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

15.12.2018 13.01 2019
Skarbona Stacjonarna
15.12.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
31.12.2018 01.01 2019
zabawa sylwestrowa POWITAJMY NOWY 2019 ROK
26.01.2019
TEATRALNE PODRÓŻE

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych