1. Sprawowanie w imieniu Starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji wojewody (Art. 5 ust. 1 pkt 1),
 2. Przygotowanie i wydanie decyzji określającej zadania właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania obowiązków kształtowania równowagi w ekosystemie leśnym, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, (art. 9 ust. 2),
 3. Przygotowanie i wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państw, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów (art. 10 ust .1),
 4. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody powstałej w wyniku: oddziaływania pyłów lub gazów przemysłowych, pożarów lub inne klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami abiotycznymi, a zagrażającymi trwałości lasu (art. 12 ust. 2 pkt. 2),
 5. Przygotowywanie i wydanie decyzji o przyznaniu dotacji dla osób fizycznych (właścicieli lub użytkowników wieczystych) na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 5),
 6. Dokonywania czynności cechowania drewna oraz wydawanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 14 a ust. 3),
 7. Składania w uzgodnieniu z właścicielem gruntu do wojewody z wnioskiem o uznanie lasu nie stanowiącego własności skarbu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru (art. 16 ust. 1a),
 8. Przygotowanie i wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 19 ust. 3),
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur dotyczących zlecanie wykonania uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu (art. 21 ust. 1 pkt. 2, ust. 5),
 10. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury związanych z zleceniem przeprowadzenia inwentaryzacji stanów lasów rozdrobnionych do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 21 ust. 2),
 11. Prowadzi nadzór wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzania lasów, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 22 ust. 5),
 12. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z sporządzeniem aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu (art. 23 ust. 1),
 13. Przygotowywanie i wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej (art. 23 ust. 4),
 14. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie dla właścicieli lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa którzy nie wykonują swoich obowiązków albo nie wykonują zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji z zakresu gospodarki leśnej (art. 24),
 15. Przygotowanie wniosku o przekazanie przez Lasy Państwowe nieprzydatnych im gruntów, budynków i budowli w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (art. 38 d),
 16. Przygotowywanie i wydawanie nadleśnictwom opinii w zakresie rocznego planu zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 58 ust. 4).

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

15.12.2018 13.01 2019
Skarbona Stacjonarna
15.12.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
31.12.2018 01.01 2019
zabawa sylwestrowa POWITAJMY NOWY 2019 ROK
26.01.2019
TEATRALNE PODRÓŻE

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych