1. Sprawowanie w imieniu Starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji wojewody (Art. 5 ust. 1 pkt 1),
 2. Przygotowanie i wydanie decyzji określającej zadania właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania obowiązków kształtowania równowagi w ekosystemie leśnym, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, (art. 9 ust. 2),
 3. Przygotowanie i wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państw, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów (art. 10 ust .1),
 4. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody powstałej w wyniku: oddziaływania pyłów lub gazów przemysłowych, pożarów lub inne klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami abiotycznymi, a zagrażającymi trwałości lasu (art. 12 ust. 2 pkt. 2),
 5. Przygotowywanie i wydanie decyzji o przyznaniu dotacji dla osób fizycznych (właścicieli lub użytkowników wieczystych) na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 5),
 6. Dokonywania czynności cechowania drewna oraz wydawanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 14 a ust. 3),
 7. Składania w uzgodnieniu z właścicielem gruntu do wojewody z wnioskiem o uznanie lasu nie stanowiącego własności skarbu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru (art. 16 ust. 1a),
 8. Przygotowanie i wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 19 ust. 3),
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur dotyczących zlecanie wykonania uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu (art. 21 ust. 1 pkt. 2, ust. 5),
 10. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury związanych z zleceniem przeprowadzenia inwentaryzacji stanów lasów rozdrobnionych do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 21 ust. 2),
 11. Prowadzi nadzór wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzania lasów, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 22 ust. 5),
 12. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z sporządzeniem aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu (art. 23 ust. 1),
 13. Przygotowywanie i wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej (art. 23 ust. 4),
 14. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie dla właścicieli lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa którzy nie wykonują swoich obowiązków albo nie wykonują zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji z zakresu gospodarki leśnej (art. 24),
 15. Przygotowanie wniosku o przekazanie przez Lasy Państwowe nieprzydatnych im gruntów, budynków i budowli w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (art. 38 d),
 16. Przygotowywanie i wydawanie nadleśnictwom opinii w zakresie rocznego planu zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 58 ust. 4).