Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu

Naczelnik Wydziału – Janusz Patkowski

tel.: 48 611 73 22

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

W zakresie oświaty:

 

 1. przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
 3. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,
 4. przygotowywanie opinii powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
 5. przygotowywanie decyzji w sprawie nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego,
 6. prowadzenie spraw w zakresie powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 7. prowadzenie rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 8. przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu, zasad wyboru i jej regulaminu,
 9. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 10. przygotowywanie opinii likwidacji szkoły lub placówki publicznej,
 11. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 12. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 13. przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
 14. przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 15. wydawanie skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opactwie na podstawie odrębnych przepisów,
 16. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do innych ośrodków specjalnych.

 

W zakresie kultury fizycznej:

 

 1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
 2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 3. prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych, z wyłączeniem polskich związków sportowych i związków sportowych o zasięgu ogólnokrajowym.

 

W zakresie zdrowia:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu, sprawowaniem nadzoru oraz analizowanie prac podległych jednostek,
 2. organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
 3. przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 4. koordynacja zadań związanych z długotrwałym leczeniem chorych na gruźlicę,
 5. realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego,
 6. przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii,
 7. współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 8. współpraca z placówkami i organizacjami realizującymi zadania promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej
 9. organizowanie informacji społecznej w sprawach dotyczących ochrony zdrowia,
 10. współpraca z samorządami zawodowymi w zakresie ochrony zdrowia,
 11. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rocznego harmonogramu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.