14 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu oraz Rozpatrzeniu raportu o stanie Powiatu, Radni Rady Powiatu podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. W kolejnym punkcie Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2020 rok i sprawozdania finansowego oraz uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2020 rok.
Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2020 r.,
- uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029,
- odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu na czynność Rady Powiatu Kozienickiego,
- rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kozienickiego,
Starosta Powiatu Kozienickiego serdecznie dziękuje Radnym Rady Powiatu Kozienickiego za pracę i realizację zadań, jakie były postawione przed Radą w roku 2020, dziękuje również pracownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu za rzetelną pracę i wyniki.

14 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji