Zdjęcie dopkumentu potwierdzającego dofinansowanie DPS w KozienicachPowiat Kozienicki z siedzibą w 26-900 Kozienice, przy ul. Jana Kochanowskiego 28,
NIP: 8121907683, REGON 670223155 prowadzącym Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach, ul. Lubelska 50, 26-900 Kozienice]
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Dofinansowanie projektu: 79.990,36 zł
Łączna wysokość grantu: 79.990,36zł
W tym:
-Ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych Projektu
w kwocie: 67.327,89 PLN
-Ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu
w kwocie: 12.662,47 PLN