Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 września 2012 r. (środa) XXII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad o godz. 13.00.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Kozienickiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o funkcjonowaniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.
   • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. powyższej informacji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. K. Pułaskiego 30 w Grabowie n/Pilicą",
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Włodzimierz Stysiak