Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Ogłoszenie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w związku z ogłoszeniem listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informuje, że ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia.

ADRESACI PROGRAMU:
• osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
ZAKRES USŁUG ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.
Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia i załączników.
Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023
Termin składania dokumentów: 22.12.2022r. do 05.01.2023r.
Wymagane dokumenty:
• Karta zgłoszenia,
• Dokument potwierdzający niepełnosprawność,
• Inne dokumenty zgodnie z Regulaminem
WAŻNE
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15 lub telefoniczny – tel. nr 48 382 05 62.

Druki do pobrania: http://pcpr-kozienice.bip-e.pl/prk/projekt-asystent-osobis/edycja-2023/16724,OGLOSZENIE-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023.html