Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Na podstawie art. 24a ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach, pok. 44, II piętro oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 3 kwietnia 2023 r. do 24 kwietnia 2023 r., w godzinach od 8:00 do 14:00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Klasztorna, gmina Sieciechów.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ma prawo zapoznać się z nimi w podanym terminie, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić ewentualne uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych.
Osoby zgłaszające się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kozienicach celem zapoznania się z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości. Ponadto osoby uprawnione do pozyskania informacji, mogą przedkładać dokumenty dotyczące posiadanych nieruchomości (tytuły własności, dokumenty z inwentaryzacji powykonawczej budynku, projekty budowlane i inne). W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
Istnieje również możliwość uzyskania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Osoba uprawniona do otrzymania niniejszych informacji winna złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, dzięki czemu możliwa będzie weryfikacja tożsamości. W odpowiedzi na złożony wniosek zostanie przesłana instrukcja dalszego postępowania.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji, bądź nie skorzystanie z możliwości pozyskania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona przez Starostę Kozienickiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.