Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Logotypy Cyfrowy Powiat

Plakat Cyfrowy PowiatPowiat kozienicki realizuje grant „Cyfrowy Powiat” w ramach konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Projekt ma za zadanie wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji jednostki oraz poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego z uwzględnieniem m.in. wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.).

 

 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w ramach grantu działania, m.in: zakup sprzętu IT, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, doposażenie serwerowni, inwestycje w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, szkolenia dla urzędników. Powyższe działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa danych i świadczonych elektronicznych usług publicznych, zwiększą możliwości obsługi Klientów Powiatu drogą elektroniczną oraz umożliwią pracę zdalną pracownikom Starostwa w momencie wystąpienia zagrożenia związanego z pandemią lub epidemią wywoływanymi przez choroby zakaźne.
Całkowita wartość grantu dla Powiatu kozienickiego wynosi 178 776,00 zł
Okres realizacji grantu - do 31.10.2023 r.