Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 kwietnia 2013 r. (środa) XXX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja n/t stanu sanitarno – epidemiologicznego na terenie Powiatu Kozienickiego w 2012r.

6. Informacja n/t stanu epizootycznego na terenie Powiatu Kozienickiego.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Powiatu Kozienickiego.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok,

b) w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka Letnisko na realizację zadania Rekultywacja terenu Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego „Polanka",

d) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kozienicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak