Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 listopada 2013 r. (środa) XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych w 2013 r., oraz ocena stanu dróg powiatowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
  2. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/224/2013 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2013 rok,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia powiatu nieruchomości położonej w Kozienicach przy ul. Jeziornej o pow. około 0,8000 ha, powstałej po podziale geodezyjnym działki nr 3/4,
  4. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
  5. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
  6. zmieniająca uchwałę Nr XIX/166/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak