Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 września 2014 r. (wtorek) XLV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.
   • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Kozienicach informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych SP ZZOZ.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale XLI/301/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2014r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów",
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów – etap I",
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak