Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tablica dofinansowania Basinów - Wyborów

Zamówienie obejmuje:
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1702W Wyborów - Basinów, odcinek Wyborów – Grabów Nowy o długości 2140 mb, klasa drogi Z. Zadanie obejmuje wykonanie drogi o przekroju drogowym w terenie zabudowanym i niezabudowanym z jezdnią o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m wraz z poboczami tłuczniowymi o szer. 1,00 m.
Opis zadania:
1) W ramach robót przygotowawczych wytyczenie trasy, zlokalizowanie i odkrycie uzbrojenia. Roboty ziemne obejmują wykopy i nasypy związane z wykonaniem odtworzenia załamanych krawędzi jezdni.
2) Remont drogi zgodnie z przebiegiem istniejącej drogi bitumicznej, przekrój drogowy: jezdnia szerokość 5,00 m, pobocze tłuczniowe szerokość 1,00 m.
3) Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego.
4) Odtworzenie Konstrukcji krawędzi jezdni, warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego, warstw wyrównawcza z betonu asfaltowego.
5) Odwodnienie drogi powierzchniowo poprzez spadek podłużny i spadki poprzeczne jezdni oraz poprzez istniejące przepusty pod koroną drogi.
6) Oznakowanie pionowe – wymiana istniejących znaków na nowe.

 

Tablica dofinansowanie droga Kociołek

Zadanie obejmuje:

Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4504W Stary Grudek – Sarnów w m. Kociołek od przejazdu kolejowego w kierunku m. Stary Grudek o długości 899 m.

Opis zadania:
1. Wytyczenie trasy, zlokalizowanie i odkrycie uzbrojenia, prace rozbiórkowe drobnych elementów betonowych na zjazdach,
2. Przebudowa jezdni zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Dokumentacji Technicznej
3. Poszerzenie jezdni do szer. 5,50 mb
4. Wykonanie zjazdów gospodarczych
5. Budowa odwodnienia
6. Budowa pobocza o szer. 1,0 m, obustronnie

 

tablica dofinansowanie przejscie Brzóza1

Opis zadania:
Zakres rzeczowy podstawowych robót:
1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych w m. Brzóza, ul. Pionkowska, DP1716 Brzóza – Przejazd ( branża drogowa i elektryczna).
2 Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem:
- chodnik z kostki brukowej o gr. 8 cm, szer. 2,0m i dł. 100m
- obramowanie krawężnikiem 20x30x100 i obrzeże 8x30x100
- ściek przyjezdniowy z bloczka drogowego 40x20x14
3 Montaż znak aktywny D-6 dwustronny z wysięgiem L 6m wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych, zasilany kablem doziemnym z sieci energetycznej.
4 Montaż punktowych elementów najazdowych solarnych z trzpieniem montowane w jezdni przed przejściem dla pieszych od strony najazdu samochodów (8 szt).
5 Oznakowanie znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z zatwierdzona stałą organizacją ruchu (SOR).
6 Pobocze utwardzone tłuczniem gr. 15cm na długości 100m oraz wykonanie 1 zjazdu z tłucznia.