Program RPO WM

projekt sod - plakat

Projekt: „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno–technologiczno–koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”
Powiat Kozienicki informuje, iż w dnia 9 lutego 2022 r. została podpisała umowa na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji” realizowana w ramach projektu „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno–technologiczno–koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” współfinansowanego przez UE ze środków „REACT–EU dla e-usług na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
Cele projektu
1) budowa społeczeństwa informacyjnego przez uzyskanie scyfryzowanych, zmodernizowanych, zaktualizowanych i dostosowanych danych, które pozwolą na uzupełnienie łańcucha udostępnienia danych w postaci cyfrowej, z zakresu szerokiego spektrum otwartych danych w tym danych przestrzennych szczebla powiatowego;
2) cyfryzacja dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej;
3) udostępnienie on-line scyfryzowanych dokumentów.
Planowane efekty:
Wykonawca prac przekształci do postaci cyfrowej w drodze skanowania dokumenty uzasadniające wpisy do EGiB i dokumenty uzasadniające treść mapy zasadniczej. Zakładana ilość wszystkich zeskanowanych dokumentów w przeliczeniu na format A4 to ok. 634 700 stron. Termin wykonania prac nie może przekroczyć 30 czerwca 2023 r. Pozwoli to na sprawniejszą obsługę klientów w zakresie udostępniania materiałów.

Całkowita wartość projektu oraz wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich
Całkowita wartość projektu wynosi: 14 230 000,00 zł
Wysokość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 194 340,00 zł i stanowi 100 % dofinansowania

 

 

 

banner RGB

Powiat Kozienicki brał udział w projekcie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI).
Cele projektu: Tworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej
o sieciach uzbrojenia terenu poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Usprawnienie tych procesów przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.
Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności poprzez usługi do zbiorów danych przestrzennych i metadanych pozostających w dyspozycji administracji publicznej. Harmonizacja rejestrów publicznych prowadzonych w systemach teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na jakość danych przestrzennych oraz zapewni ich interoperacyjność.
Projekt stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Ma również istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim.

Planowane efekty:

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych.

 1. Utworzenie BDOT500;
 2. utworzenie inicjalnej bazy GESUT lub/i aktualizacja istniejącej inicjalnej bazy GESUT;
 3. wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych bazy GESUT oraz BDOT500;
 4. uruchomienie w powiecie Kozienickim usług danych przestrzennych, z uwzględnieniem odpowiednich poziomów dojrzałości ze zbiorów danych powiatu Kozienice:
  • ewidencji gruntów i budynków EGiB,
  • bazy danych obiektów topograficznych BDOT500,
  • geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT,
  • bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych BDSOG.

Całkowita wartość projektu: 98 262 267, 96 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 78 609 814, 36 zł