Program RPO WM

projekt sod - plakat

Projekt: „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno–technologiczno–koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”
Powiat Kozienicki informuje, iż w dnia 9 lutego 2022 r. została podpisała umowa na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji” realizowana w ramach projektu „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno–technologiczno–koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” współfinansowanego przez UE ze środków „REACT–EU dla e-usług na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
Cele projektu
1) budowa społeczeństwa informacyjnego przez uzyskanie scyfryzowanych, zmodernizowanych, zaktualizowanych i dostosowanych danych, które pozwolą na uzupełnienie łańcucha udostępnienia danych w postaci cyfrowej, z zakresu szerokiego spektrum otwartych danych w tym danych przestrzennych szczebla powiatowego;
2) cyfryzacja dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej;
3) udostępnienie on-line scyfryzowanych dokumentów.
Planowane efekty:
Wykonawca prac przekształci do postaci cyfrowej w drodze skanowania dokumenty uzasadniające wpisy do EGiB i dokumenty uzasadniające treść mapy zasadniczej. Zakładana ilość wszystkich zeskanowanych dokumentów w przeliczeniu na format A4 to ok. 634 700 stron. Termin wykonania prac nie może przekroczyć 30 czerwca 2023 r. Pozwoli to na sprawniejszą obsługę klientów w zakresie udostępniania materiałów.

Całkowita wartość projektu oraz wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich
Całkowita wartość projektu wynosi: 14 230 000,00 zł
Wysokość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 194 340,00 zł i stanowi 100 % dofinansowania

 

 

banner RGB

„Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach”

Powiat Kozienicki informuje, iż w dn. 25.08.2017 r. została podpisała umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Cele projektu
Celem głównym projektu jest poprawa stanu i efektywności energetycznej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Planowane efekty:
Osiągniecie założonego celu głównego umożliwi racjonalną i oszczędną gospodarkę zasobami energetycznymi w budynku, prowadzącą między innymi do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawę komfortu korzystania ze zmodernizowanego budynku publicznego, wspieranie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju regionu.

Projekt obejmuje zakresem w głównej mierze prace budowlane a także prace przygotowawcze, projektowe i działania informacyjno-promocyjne. W ramach prac budowlanych przewidziano:

 • wymianę stolarki okiennej
 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego
 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania – zamontowanie zaworów regulacyjnych podpionowych, wymiana przewodów instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie instalacji, wymiana grzejników i regulacja instalacji,
 • budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi na dachu budynku
 • montaż neuroregulatora

Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej przedmiotowego budynku użyteczności publicznej oraz zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Oszczędność energii w znacznym stopniu przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku administracyjnego oraz do osiągnięcia planowanych efektów społeczno-gospodarczych. W ramach realizacji projektu zostanie znacznie ograniczona emisja gazów cieplarnianych. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną ograniczy zużycie paliw kopalnych, co z kolei spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Całkowita wartość projektu oraz wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich

Całkowita wartość projektu wynosi 1 883 476,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie – 1 110 996,91 zł
Wysokość dofinansowania w ramach pomocy de minimis: 133 319,64 zł
Wkład własny w wysokości 772 479,09 zł

 

banner RGB

Tytuł projektu: Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych.
Cele projektu: Tworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej
o sieciach uzbrojenia terenu poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Usprawnienie tych procesów przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.
Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności poprzez usługi do zbiorów danych przestrzennych i metadanych pozostających w dyspozycji administracji publicznej. Harmonizacja rejestrów publicznych prowadzonych w systemach teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na jakość danych przestrzennych oraz zapewni ich interoperacyjność.
Projekt stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Ma również istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim.

Planowane efekty:

 1. Utworzenie BDOT500;
 2. utworzenie inicjalnej bazy GESUT lub/i aktualizacja istniejącej inicjalnej bazy GESUT;
 3. wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych bazy GESUT oraz BDOT500;
 4. uruchomienie w powiecie Kozienickim usług danych przestrzennych, z uwzględnieniem odpowiednich poziomów dojrzałości ze zbiorów danych powiatu Kozienice:
  • ewidencji gruntów i budynków EGiB,
  • bazy danych obiektów topograficznych BDOT500,
  • geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT,
  • bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych BDSOG.

Całkowita wartość projektu: 98 262 267, 96 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 78 609 814, 36 zł

 

b2

 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

         

dla rozwoju Mazowsza

 

 

Powiat Kozienicki zakończył realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach". Całkowita wartość projektu wyniosła 2 624 747,94 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 662 242,00 zł. Dzięki zrealizowanemu projektowi powstał nowoczesny budynek mieszkalny, w którym będzie mogło zamieszkać 36 osób. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, w którym znajdują się m.in.: pokoje dwuosobowe z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, kuchnia z zapleczem kuchennym i jadalnia, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, świetlica, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, magazyny i inne. Zakres robót obejmował m.in.: roboty budowlane, roboty drogowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne oraz węzeł cieplny. Cele projektu zostały osiągnięte, czyli dostosowanie Domu Pomocy Społecznej do obowiązujących standardów zgodnie z wymogami prawnymi, zwiększenie powierzchni obiektu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej oraz utworzenie większej liczy miejsc dla chorych zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

 

b2

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

dla rozwoju Mazowsza

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713W Studzianki Pancerne – Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne – Basinów – II etap o dł. 3400mb."

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Studzianki Pancerne – Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne – Basinów – II etap o długości 3,4 km. W ramach robót budowlanych przy przebudowie w/w odcinka drogi wykonano przebudowę jezdni drogi do szerokości 5,5 m od granic m. Studzianki Pancerne do m. Basinów, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie sieci odwodnieniowej, wymianę chodników, odtworzenie i modernizację rowów. Ponadto zostało przebudowane jedno skrzyżowanie oraz wybudowanych zostało 19 zjazdów gospodarczych. Głównym celem projektu jest poprawa płynności komunikacyjnej powiatu, tym samym zmierzanie do zrównoważonego rozwoju Powiatu Kozienickiego, co będzie przeciwdziałało marginalizacji społecznej i ekonomicznej tego terenu. Cel projektu jest bezpośrednio związany z oczekiwaniami i potrzebami adresatów projektu (tj. mieszkańców żyjących w otoczeniu drogi, obecnych i przyszłych przedsiębiorców, turystów i innych użytkowników dróg), które dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu: 1 615 746,26 PLN

Kwota dofinansowania: 1 304 715,09 PLN

Beneficjent: Powiat Kozienicki

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

banmaz

 

21 grudnia br. w Powiecie Kozienickim uroczyście oddano do użytku dwie drogi powiatowe: Magnuszew – Moniochy na odcinku Łękawica – Studzianki Pancerne oraz Ursynów – Aleksandrówka na odcinku Ursynów – Stanisławów.

W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał na ręce starosty kozienickiego Janusza Stąpora list gratulacyjny od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

 

Łączna wartość inwestycji to 3 204 668,26 PLN, w tym dofinansowanie unijne wynosi 2 587 769,51 PLN.

W ramach inwestycji wykonano m.in. przebudowę nawierzchni dróg, ułożenie krawężników betonowych, poszerzenie peronu przystankowego, ułożenie, przebudowę i przedłużenie sieci odwodnieniowej, przebudowę kanalizacji teletechnicznej oraz odtworzenie i modernizację rowów. Wybudowano zatoki autobusowe oraz zjazdy gospodarcze wraz z przepustami rurowymi. W wyniku realizacji zadań zostało łącznie przebudowanych 5,246 km drogi.

 

Inwestycje zostały przeprowadzone dzięki realizacji projektów w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

 

www.mazowia.eu

www.funduszestrukturalne.gov.pl