Charakterystyka

Powiat Kozienicki jest jednym z 37 powiatów województwa mazowieckiego

 

Powierzchnia: 917 km2

Liczba mieszkańców według danych GUS z 30 czerwca 2020: 59 793

Na mocy ustawy z 1998 roku powstają wspólnoty samorządowe - powiaty. 

 

    Powiat Kozienicki o powierzchni 917 km², położony jest w południowo - wschodniej części województwa mazowieckiego. Według danych GUS z 30 czerwca 2020 roku powiat kozienicki zamieszkiwały 59 793 osoby. Administracyjnie do powiatu kozienickiego należy jedna gmina miejsko-wiejska Kozienice, sześć gmin wiejskich: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. Powiat kozienicki leży w widłach rzek Wisły i Pilicy, która jest naturalną granicą z powiatem grójeckim, a Wisła oddziela powiat kozienicki od powiatu garwolińskiego (województwo mazowieckie) oraz ryckiego i puławskiego (województwo lubelskie). Od południa powiat graniczy z powiatem zwoleńskim, a od zachodu ziemskim radomskim i białobrzeskim.


    Powiat Kozienicki ma bogatą historię i kulturę, ciekawe tradycje oraz wspaniałe walory krajobrazowo-przyrodnicze, które zapewnia Puszcza Kozienicka i Stromiecka. Sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej, korzystne położenie komunikacyjne i infrastruktura, stwarzają dobre warunki dla inwestorów i turystów. Obszar powiatu kozienickiego bogaty jest w unikalne walory przyrodnicze. Najważniejszym z nich jest Kozienicki Park Krajobrazowy, którego 7010 ha część powierzchni znajduje się w granicach powiatu kozienickiego. W celu ochrony przed zniszczeniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół parku utworzono otulinę.. Najcenniejsze elementy przyrody znajdują się na terenie rezerwatów, chronią one przed zniszczeniem i wyginięciem rzadkie okazy fauny i flory. Uzupełnieniem wielkoobszarowych form ochrony przyrody są użytki ekologiczne, przeważnie o charakterze śródleśnych bagien lub łąk oraz pomniki przyrody żywej. W systemie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na terenie powiatu oraz w jego sąsiedztwie są obszary o wysokich wartościach przyrodniczych, Puszcza Kozienicka oraz Dolina Środkowej Wisły. Kozienicki Park Krajobrazowy z urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leśnymi i wodami, licznymi zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi zapewnia znakomite warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Możliwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku stwarza także bezcenna przyrodniczo dolina Wisły i Pilicy, i tereny przyległe do rzeki Radomki przepływającej przez gminy Głowaczów, Kozienice i Magnuszew. Na terenie powiatu kozienickiego można korzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych oraz licznych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych. Niezwykle urozmaicony region o bogatej historii i tradycji zaprasza miłośników jeździectwa do Stadniny Koni, która rozpoczęła działalność w 1924 roku, jako jedna z trzech stadnin państwowych w Polsce.


       Powiat Kozienicki jest powiatem rolniczo-przemysłowym, tereny użytkowane rolniczo stanowią 57,48% jego powierzchni. W gospodarce regionu rolnictwo zajmuje wysoką pozycję, dominującymi kierunkami produkcji rolniczej są zboża, owoce miękkie i warzywa, trzoda chlewna oraz przetwórstwo rolno - spożywcze. W powiecie kozienickim działają firmy specjalizujące się w przetwórstwie warzyw i owoców, mięsa i mleka.


    Największym przedsiębiorstwem działającym na terenie powiatu jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w skład którego wchodzi elektrownia „Kozienice” w Świerżach Górnych. Ważne miejsce na mapie gospodarczej powiatu zajmują: ,,Esselte Polska” sp. z o.o.; Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach, Mleczarnia OBORY sp. z o.o. wchodząca w skład grupy Lactalis Polska,  Zakłady Silikatowe ,,ŻYTKOWICE”; Fabryka Domów ,,BOGUCIN”. W powiecie dobrze rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza, działająca w sektorze prywatnym. Atutem powiatu są duże możliwości intensyfikacji produkcji rolniczej – ekologicznej, rozwijanej równolegle z agroturystyką i ekoturystyką.

 

    Powiat Kozienicki na podstawie stosowyncyh umów prowadzi współpracę gospodarczą, handlową i przemysłową oraz w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki z miastem Miżgirja Okręg Zakarpacki na Ukrainie i gminą Szaterniki w Rejonie Wileńskim na Litwie.