Głowaczów

glowaczowPowierzchnia: 186 km2
www.glowaczow.pl

 

RYS HISTORYCZNY

 

 Głowaczów został założony na  gruntach wsi Leżenice uzyskując prawa miejskie w 1445 roku na podstawie przywileju ks. Mazowieckiego Bolesława. Na pamiątkę założyciela Jana Głowacza, miasto nazwano Głowaczowem. Był to obszar dóbr Toporczyków, którzy od początku XIV wieku kolonizowali Zapilicze i dolinę Radomki.
Przez długie lata Głowaczów był ośrodkiem garncarstwa ludowego wytwarzającego głównie siwaki, co było związane z występującymi w tym rejonie złożami glin. Wielowiekowa  historia osadnictwa z prawami miejskimi znalazła swoje odzwierciedlenie w założeniu i zabudowie miasta, o czym świadczy zachowany do dziś zabytkowy układ przestrzenny „rejonu rynku” (posiada on plan regularny-niemal wszystkie ulice są proste i przecinają się pod kątem prostym) Jak większość małych miast, Głowaczów utracił prawa miejskie w 1869 roku.

 

PRZYRODA, TURYSTYKA, REKREACJA

 

Głównym atutem gminy jest jej położenie w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu oraz między dużymi miastami (Warszawa 70km, Lublin 110km, Kozienice 18km). Gmina Głowaczów leży w dolinie rzeki Radomki, pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromieckiej. Na swym terenie posiada liczne atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe, takie jak: siedlisko bociana czarnego w Grądach, czy liczącą 346 drzew aleję lipową (pomnik przyrody) na trasie z Brzózy do Sewerynowa. Atrakcyjność środowiska przyrodniczego, kulturowego i historycznego przesądziła o włączeniu obszaru Gminy Głowaczów w istniejący system szlaków turystycznych PTTK (pieszych, kolarskich), prowadzących przez miejsca i obszary godne poznania, ciekawe pod względem historycznym i przyrodniczym. Szlaki turystyczne opisane są i popularyzowane w powszechnie dostępnych wydawnictwach turystycznych i prowadzą przede wszystkim do Pomnika Mauzoleum w Studziankach Pancernych (np. tzw. Szlak czerwony o długości 66km). Ponadto na trasie szlaków można zobaczyć obelisk postawiony na pamiątkę walki oddziału mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chodkowie, pomniki w Brzózie, Lipie i Głowaczowie postawione w hołdzie żołnierzom poległym w II wojnie światowej oraz XIX wieczny, zabytkowy kościół w Brzózie.

 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA

 

Gmina Głowaczów ma charakter przede wszystkim rolniczy. Na tym obszarze dominują uprawy zbóż i roślin okopowych. Uprawia się tam także owoce-(głównie truskawki i porzeczki) oraz warzywa-(ogórki i pomidory), które rolnicy sprzedają przeważnie na targach i zieleniakach. Oprócz rolnictwa mieszkańcy gminy prowadzą działalność gospodarczą, ogółem zarejestrowanych jest 281 podmiotów. Na terenie gminy działają liczne zakłady gastronomiczne, gospodarstwa ekologiczne (produkujące zdrową żywność) oraz gospodarstwa agroturystyczne świadczące usługi gastronomiczne, noclegowe i rekreacyjne.
W Głowaczowie działają różne organizacje i obiekty sportowe oraz ośrodki kultury, takie jak Publiczna Biblioteka Gminy Głowaczów, stadion sportowy oraz UKS „Jastrząb” i UKS „Brzóza”. Dzięki nim co roku organizowane są liczne imprezy kulturalne i sportowe.
Do największych osiągnięć Gminy należy niewątpliwie zaliczyć budowę oczyszczalni ścieków, dzięki której zanieczyszczona niegdyś Radomka stała się miejscem wypoczynku i kąpieli nie tylko dla mieszkańców Gminy, ale także osób odwiedzających. Wraz z budową oczyszczalni powstała również sieć wodociągowo - kanalizacyjna w niektórych miejscowościach gminy
Za główny cel władze Gminy Głowaczów stawiają sobie rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowych. Ma być on realizowany między innymi poprzez wybudowanie zalewu wodnego nad rzeką Radomką (wraz z niezbędną infrastrukturą-bazą noclegową i żywieniową), która przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w gminie oraz utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Władze gminy sprzyjać będą tworzeniu nowych gospodarstw agroturystycznych, zagospodarowaniu nowych terenów rekreacyjnych (plaże i kąpieliska) oraz będą przeciwdziałać degradacji środowiska przyrodniczego (m.in. poprzez zwiększenie lesistości regionu i ochronę lasów, podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej, likwidację wysypisk i tworzenie zakładów utylizacji odpadów). Ponadto, doceniając rolę tradycji i kultury w życiu obywateli, gmina planuje podjąć działania w celu stworzenia Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Brzózie, oraz wspieranie lokalnych artystów ludowych i rzemieślników poprzez organizację kiermaszów i warsztatów, zarówno dla mieszkańców jak i turystów.