Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

pinb baner

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
   UL. KOCHANOWSKIEGO 15
   26 - 900 KOZIENICE

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7:30-16:30

wtorek-czwartek: 7:30-15:30

piątek: 7:30-14:30 

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

 

mgr inż.  Anna Lenarczyk
tel. (48)  382 - 05 - 60          
fax (48)  382 - 05 - 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

http://www.pinb-kozienice.bip-e.pl/

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

informacja ponb

Komunikat Nr 01/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych - pdf
Komunikat Nr 01/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych - doc

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). Kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91 a ustawy – Prawo budowlane).

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem zalęgającego na dachach śniegu oraz soplami lodu mogącymi powstać w wyniku odwilży i różnicy temperatur.

 

Zwracam szczególna uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów oraz usuwania nawisów śniegu i zwisających z dachów sopli.
Jednocześnie przypominam właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom wszystkich obiektów budowlanych o obowiązku ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
W szczególności dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych należy przestrzegać wymagań związanych z ich utrzymaniem,o których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy – Prawo budowlane.

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m.in. huśtawki, piaskownice, drabinki oraz karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia wspinaczkowe, bramki. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów oraz poddawania bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.
Ponadto informuję, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach w najbliższym okresie sprawdzi przestrzeganie w/w obowiązków.

 

ZADANIA  INSPEKTORATU

    

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w zakresie zgodności realizacji inwestycji z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę.
 2. Prowadzenie postępowań dotyczących samowoli budowlanych i obiektów budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.
 3. Sprawdzanie stanu technicznego oraz dokumentów obiektów budowlanych będących w użytkowaniu.
 4. Załatwianie wniosków i interwencji oraz spraw w zakresie należących do właściwości   nadzoru  budowlanego.
 5. Udział w postępowaniach dotyczących katastrof budowlanych.

 

TYPOWE  SPRAWY

 

 1. Przyjęcie zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane  pozwolenie na budowę.
 2. Wstrzymanie robót budowlanych prowadzonych bez wymaganego pozwolenia.
 3. Wydanie decyzji przed upływem dwóch miesięcy od chwili wtrzymania robót budowlanych.
 4. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego lub jego legalizacja.
 5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
 6. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
 7. Przeprowadzenie na wniosek inwestora kontroli budowy w celu sprawdzenia zgodności z ustaleniami i warunkami pozwolenia na budowę.
 8. Przyjęcie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego  lub projektanta sprawującego nadzór budowlany.
 9. Przyjęcie wniosku o samowoli budowlanej.
 10. Wydanie decyzji nakazujacej usunięcie nieprawidłowości w przypadku stwierdzenia że obiekt budowlany :
    • jest w nieodpowiednim stanie technicznym
    • zagraża życiu lub zdrowiu, środowisku lub bezpieczeństwu ludzi lub mienia
    • powoduje oszpecenie otoczenia.
 11. Jeżeli nie użytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu właściwy organ wydaje decyzję na jego rozbiórkę.

  KOMUNIKAT

   

  Mając na uwadze występowanie zewnętrznych czynników oddziałujących na obiekty budowlane związanych z siłami natury tj. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, powodzi itp. (art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane) w wyniku których może nastąpić uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takimi uszkodzeniem, a w szczególności ze względu na nasilenie się w ostatnim czasie tych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (powódź w miesiącu maj i czerwiec br., silne wiatry w miesiącu sierpniu), niniejszym przypominam o treści art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu:
  Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: (...) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, których mowa w art. 61 pkt. 2 (tj. w przypadku: wyładowań atmosferycznych, wstrząsów sejsmicznych, silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, zjawisk lądowych na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożarów lub powodzi).

   

  ODDAWANIE DO UŻYTKU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

   

  I. Na podstawie  art. 56  Prawa budowlanego (tekst jednolit: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623):

   

  1. Inwestor w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest obowiązany zawiadomić zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów:

  1) Państwową Inspekcję Sanitarną.
  2) Państwową Straż Pożarną.
  - o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do  użytkowania.

   

  W/w organy  zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

   

  2. Brak stanowiska  w/w organów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

   

  II. Na podstawie art.57 ust.1. Prawa budowlanego:
   
  Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

   

  1. Oryginał dziennika budowy,
  2. Oświadczenie kierownika budowy:
    1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz odpowiednimi przepisami,
    2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
  3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu budowlanego jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
  4. Protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej i gazowej oraz przewodów kominowych).
  5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
  6. Potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami - odbioru wykonanych przyłączy.
  7. Kopię świadectwa (certyfikatu) charakterystyki energetycznej budynku  – obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

   

  III. Na podstawie art.57 ust. 2 - 8  Prawa budowlanego

   

  1. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego   projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także  uzupełniający opis techniczny. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli został ustanowiony.
  2. Inwestor jest obowiązany dołączyć  do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,  oświadczenia o braku sprzeciwu ze strony organów wymienionych w art. 56. Prawa bud.
  3. Inwestor jest zobowiązany  uzupełnić dokumenty wymienione wyżej, jeżeli przy sprawdzaniu okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.
  4. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli
  5. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego  części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 , właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.
  6. Po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie – oryginały dokumentów wymienione  w punktach  1,4,5 są bezzwłocznie zwracane.