Audytor wewnętrzny

Do zadań audytora należy:

1) ustalanie obszarów ryzyka w zakresie działań Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
2) przygotowywanie projektów rocznych planów audytu wewnętrznego Starostwa i jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami,
3) przeprowadzanie zadań audytowych, planowych i pozaplanowych w celu wspierania Starosty i zarządu Powiatu w realizacji celów i zadań powiatu poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności, i efektywności kontroli zarządczej,
4) przeprowadzanie zadań audytowych - czynności doradczych w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania audytowanej jednostki
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny dostosowania działań audytowych do zgłoszonych zaleceń,
6) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
7) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego,,
8) zamieszczanie na stronie podmiotowej BIP podstawowych informacji z przeprowadzonego audytu.

1. Audytor wewnętrzny wraz ze stanowiskiem ds. kontroli tworzą Zespół ds. Kontroli. W skład zespołu mogą być powołane w drodze zarządzenia wewnętrznego inni pracownicy różnych komórek organizacyjnych Starostwa.
2. Zespół ds. Kontroli realizuje zadania kontrole w ramach instytucjonalnej kontroli zarządczej w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu.
3. Do zadań Zespołu ds. Kontroli należy:

1) proponowanie kierunków kontroli, przygotowywanie projektów planów kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,
2) przeprowadzanie kontroli zarządczej w starostwie i jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę planem kontroli,
3) przeprowadzanie kontroli zarządczej poprzez działania zapewniające realizację celów i zadań w szczególności dotyczące:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczność i efektywności działania,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) przestrzegania i promowania etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g) zarządzania ryzykiem.

4) sporządzanie dokumentacji z ustaleń i prowadzonych kontroli,
5) opracowywanie ustaleń dla Starosty i Zarządu o wynikach prowadzonych kontroli,
6) opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
7) monitorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie prowadzonych kontroli,
8) udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie,
9) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej,
10) realizacja innych zadań zleconych przez Starostę.