Biuro Rady i Zarządu

 

Kierownik Biura: HALINA SAWICKA-GIELNIEWSKA

tel.: 48 611 73 07

 

Pracą Biura Rady i Zarządu kieruje Kierownik.

Biuro realizuje zadania:

 1. obsługa kancelaryjno - biurowa Rady, Radnych oraz Zarządu Powiatu,
 2. przyjmowanie i przekazywanie korespondencji kierowanej do Radnych Rady Powiatu,
 3. prowadzenie korespondencji kierowanej do i od Przewodniczącego Rady Powiatu,
 4. Przygotowywanie posiedzeń i narad organów kolegialnych (Zarządu, Rady Powiatu, Prezydium, Komisji stałych i doraźnych powoływanych przez Radę) oraz opracowanie protokołów z obrad, ich uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywanie odpowiednim organom do wykonania,
 5. prowadzenie rejestrów: uchwał Zarządu, Rady Powiatu, wniosków Komisji, interpelacji i zapytań Radnych,
 6. zapewnienie terminowego przygotowywania materiałów dla potrzeb Zarządu, Rady, Komisji przy współpracy z Naczelnikami Wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu,
 7. zamieszczenie porządku obrad Rady Powiatu oraz projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej,
 8. zamieszczenie uchwał Rady i Zarządu Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej,
 9. organizowanie przyjęć obywateli w ramach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Powiatu, a także przekazywanie ich do załatwienia wg kompetencji,
 10. organizowanie dyżurów Radnych Rady Powiatu,
 11. prowadzenie spraw, w tym rejestru dot. skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu,
 12. opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu okresowych informacji i sprawozdań z działalności Zarządu, Rady i jej organów wewnętrznych oraz działalności Radnych,
 13. podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów wewnętrznych z organizacjami społeczno - politycznymi, samorządowymi i klubami radnych,
 14. terminowe przesyłanie aktów prawnych do nadzoru i publikacji,
 15. przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów i akt po upływie kadencji,
 16. przyjmowanie oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu i przekazywanie ich Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz do Urzędu Skarbowego, w celu weryfikacji,
 17. przyjmowanie oraz przekazywanie oświadczeń majątkowych Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wojewodzie Mazowieckiemu,
 18. sporządzanie sprawozdań dot. statystyki powiatu (samorząd i transport) i przekazywanie ich do Głównego Urzędu Statystycznego.