Stanowisko ds. Kadrowo - Płacowych

Do zakresu działania stanowiska należy:

 1. załatwianie spraw pracowniczych związanych z zatrudnianiem nowych pracowników, obsadzaniem wakatów i zmianami wewnętrznymi, przeniesieniami pracowników,
 2. załatwianie spraw pracowniczych związanych z powołaniem odwołaniem na stanowiska kierownicze Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych powiatu,
 3. organizowanie naboru pracowników, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze i stanowiska urzędnicze,
 4. opracowywanie analiz o sytuacji kadrowej w starostwie,
 5. opracowywanie wniosków sprawach wyróżnień, nagród i nagród jubileuszowych,
 6. występowanie zapytaniem o karalność do Krajowego Rejestru Karnego w stosunku do nowo zatrudnionych pracowników,
 7. prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowniczymi, rejestrem czasu pracy, zwolnieniami lekarskimi,
 8. wystawianie świadectw pracy,
 9. przygotowywanie wniosków w sprawach rentowych i emerytalnych,
 10. kompletowanie dokumentacji dla pracowników i byłych pracowników odchodzących na emeryturę,
 11. sporządzanie obowiązujących na stanowisku sprawozdań GUS i ZUS,
 12. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach realizacji staży absolwenckich i prac interwencyjnych,
 13. prowadzenie rejestru i wystawianie poleceń wyjazdów służbowych - realizowane wspólnie z sekretariatem starosty,
 14. prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Starostwie,
 15. prowadzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych,
 16. współdziałanie ze Skarbnikiem w planowaniu i realizacji wydatków osobowych Starostwa,
 17. opracowywanie wspólnie z Sekretarzem regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy, pracowników oraz jego stałe monitorowanie,
 18. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Starostwa czasu pracy, rozliczanie czasu pracy,
 19. wykonywanie innych zadań wynikających zobowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami stanowiska,
 20. rozliczanie wynagrodzeń osobowych pracowników i innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń,
 21. rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i wypłaconych świadczeń,
 22. rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.